Jakie koszty wiążą się z wykonaniem przyłącza wodociągowego?

Share

przylacze-wodociagowe1

Przyłącze wodociągowe to pojęcie, którego zdefiniowanie jest bardzo istotne. Wpływa ono bowiem na zakres obowiązków budowy i obowiązków finansowych podmiotu, który zamierza przyłączyć się do sieci. Podmiot przyłączany musi bowiem wybudować przyłącze wodociągowe, ponieść wszelkie koszty z tym związane, a następnie zapewnić niezawodne działanie przyłącza. O jakich kosztach właściwie mowa?

Jakie koszty wiążą się z wykonaniem przyłącza wodociągowego?

Jak dowiedzieć się możemy z portalu Legalna Budowa, z wybudowaniem przyłącza wodociągowego wiążą się zwykle znaczące koszty. Za co musimy zapłacić? Przede wszystkim, zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. Konieczne będzie zatem, abyśmy sami opłacili między innymi wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, wykonanie przez specjalistę projektu przyłącza i cały proces budowy. Będziemy także musieli pokryć koszty związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym oraz odbywającymi się w trakcie próbami technicznymi i pracami geodezyjnymi.

Całkowity koszt wykonania przyłącza wodociągowego zależny jest od długości przyłącza, terenu, na którym prowadzona będzie budowa, oraz cen rynkowych w okolicy. Wygodnym rozwiązaniem jest odpłatne zlecenie prac miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej, choć za o wiele tańsze uznaje się rozbicie kosztów na koszty związane z wykonaniem projektu, koszty materiałów i koszty zlecenia budowy odpowiedniemu podmiotowi.

Czy przedsiębiorstwo będące dostawcą wody także ponosi jakieś koszty? Owszem, jeśli podczas budowy naszego przyłącza wodociągowego powstaje sieć wodno-kanalizacyjna przewidziana przez gminę w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dostawca, a nie odbiorca usług, ponosi także koszty związane z kupnem, instalacją i utrzymaniem wodomierza głównego, który jest umieszczany na każdym przyłączu wodociągowym.

Przepisy dotyczące obowiązków odbiorcy wody korzystającego z przyłącza wodociągowego

Zgodnie z art. 5 ust 2. ustawy odbiorca wody korzystający z przyłącza wodociągowego obarczony zostaje pewnymi obowiązkami. Należą do nich:

  •  budowa przyłącza wodociągowego i studni wodomierzowej;
  •  nieodpłatne zapewnienie pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego;
  •  zapewnienie niezawodnego działania przyłącza.


Faktycznie odbiorca wody jest więc zobowiązany do pokrycia kosztów budowy i utrzymania przyłącza wodociągowego. To również on ponosi wszelkie koszty związane z naprawą awarii przyłącza lub jego nieprawidłowym działaniem. Dlatego właśnie ustalenie, czy właścicielem przyłącza wodociągowego jest dostawca, czy odbiorca wody jest tak newralgiczną kwestią. Właściciele przyłączy wybudowanych przed 2002 rokiem chętnie zrzekliby się odpowiedzialności na rzecz obecnych odbiorców usług, aby dzięki temu uniknąć kosztów płynących z utrzymania przyłącza w stanie pełnej funkcjonalności.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie