Wymagania dotyczące drzwi przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej

Share

 drzwiprzeciwpozarowewbudynkuuzytecznoscipublicznej1

Poprawnie funkcjonujący system przeciwpożarowy jest podstawą bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, ale także ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza w przypadku budynków użyteczności publicznej. Jednak obowiązek zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa w przypadku pożaru spoczywa na osobach zarządzających danym obiektem, czyli administracji lub właściciela.

drzwiprzeciwpozarowe-specjalnyzamek2

Drzwi przeciwpożarowe są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa ppoż, ale aby mogły poprawnie spełniać swoje zadanie i chronić użytkowników, muszą mieć odpowiednie parametry. Jakie wymagania stawia się wobec drzwi przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej?

Co to jest budynek użyteczności publicznej?

Termin ten określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dn.17.07.2015) - do tej kategorii należą więc budynki przeznaczone na potrzeby administracji, oświaty i szkolnictwa wyższego, budynki sakralne, sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, szeroko pojętej opieki zdrowotnej i kultury. Do kategorii tej należą także kina, galerie handlowe, hotele, obiekty gastronomiczne, banki, lotniska, dworce, teatry, filharmonie i stadiony.

Jakie zadania spełniają drzwi przeciwpożarowe w tych budynkach?

Drzwi te spełniają kilka funkcji. Po pierwsze - stanowią barierę dla ognia i dymu. Zamknięte, nie dopuszczają do jego rozprzestrzenienia się na inne pomieszczenia.

Drugim ich zadaniem jest umożliwienie szybkiej i sprawnej ewakuacji. Aby jednak było to możliwe, muszą spełniać szereg określonych wymagań dotyczących ich wymiarów, rozmieszczenia i materiałów, z jakich zostały wykonane.

Rozmieszczenie drzwi

Wewnętrzne drzwi przeciwpożarowe w budynkach, w których przebywa duża ilość osób, powinny być zamontowane w każdym pomieszczeniu. To jedyne wyjście ewakuacyjne zapewniające bezpieczną drogę ucieczki w przypadku pożaru.

Jeśli szacowana ilość osób przebywających w tym samym czasie w obiekcie wynosi więcej niż 300 - drzwi powinny być wyposażone w tak zwaną dźwignię antypaniczną, która pozwala opuścić pomieszczenie, lecz nie pozwala już do niego wrócić. Jednak najważniejszą właściwością dźwigni jest możliwość otwarcia bez konieczności naciskania klamki - w ten sposób nawet spanikowana osoba, poprzez lekkie popchnięcie, może bez problemu je otworzyć.

drzwiprzeciwpozarowewbudynkuuzytecznoscipublicznej 13

Wymiary drzwi przeciwpożarowych

Normy dotyczą przede wszystkim ich szerokości - wysokość jest bowiem standardowa. NIe precyzują jednak jej konkretnej wartości, określają jedynie, że powinna być dostosowana do ilości osób przebywających równocześnie w pomieszczeniach.

Jedno - czy dwuskrzydłowe?

Tego Rozporządzenie także nie precyzuje - istnieje więc możliwość zastosowania obydwu tych rozwiązań, pod warunkiem jednak, że ich szerokość dostosowana jest do spodziewanej ilości użytkowników. W praktyce jednak zdecydowanie lepiej sprawdzają się dwudrzwiowe.

Jakie konstrukcje można zastosować?

W przypadku drogi ewakuacyjnej ustawa dopuszcza zastosowanie dwóch rodzajów drzwi przeciwpożarowych - otwieranych i klasycznie oraz rozsuwanych.

W przypadku przesuwnych, należy pamiętać o tym, by można było otworzyć je nie tylko automatycznie, ale także ręcznie. Zabrania się instalować w nich systemów blokowania, a w przypadku pożaru powinny być otwierane samoczynnie i pozostawać w pozycji otwartej aż do chwili odwołania alarmu pożarowego.

Nie ma natomiast możliwości zastosowania drzwi obrotowych oraz podnoszonych - nie zapewniają one bezpieczeństwa i nie spełniają kryteriów, jakie stawia się wobec drogi ewakuacyjnej.

Materiały

Do materiałów, które zapewniają wysoki poziom ochrony ogniowej, należą szkło, aluminium oraz stal. Z rodzajem materiału, z którego zostały wykonane związany jest bezpośrednio parametr, który powinien je charakteryzować. Jest nim klasa odporności na ogień oraz dymoszczelność.

Klasa ogniotrwałości

Parametr ten określa czas, przez jaki konkretny model drzwi pozostaje odporny na działanie płomieni i wyrażany jest w minutach. W omawianych budynkach powinien on wynosić od 30 do 120 minut, a drzwi posiadać oznaczenie od EI30 do EI120 - im wyższy jest ten parametr, tym dłużej drzwi zapewnią bezpieczeństwo osobom przebywającym w pomieszczeniach.

Dymoszczelność

Osobom przebywającym na terenie budynku, w którym wybuchł pożar, zagraża jednak nie tylko sam ogień, ale także dym. Oznacza to, że dobre drzwi powinny być na tyle szczelne, aby nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia się na pomieszczenia, które znajdują się za drzwiami.

Jakie inne wymagania powinny zostać spełnione?

Do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu należy także zapewnienie, aby droga ewakuacji i jej systemy zawsze były w dobrym stanie technicznym. Konieczna jest więc regularna konserwacja i przeglądy techniczne drzwi przeciwpożarowych, a wszelkie usterki powinny być natychmiast usuwane.

Nieco inne wymagania stawia się wobec systemów ewakuacyjnych zainstalowanych w budynkach użytku zbiorowego niż wobec budynków mieszkalnych. Warto mieć świadomość tych różnic i zawsze stosować się do wymagań projektu.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie