magazine top

fotolia 47831572 subscription monthly xl1

Zamawiający nie jest upoważniony do żądania od wszystkich wykonawców, by załączyli do oferty jakiekolwiek dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego świadczenia (dostawy, usługi, roboty budowlanej) z oczekiwaniami opisanymi w siwz. Nie jest także zobowiązany do zastrzeżenia obowiązku złożenia tych dokumentów wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza – choć może to zrobić.

Jeżeli natomiast uzna za celowe, by żądać takich dokumentów w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, powinien zadbać o to, by już na etapie składania ofert wykonawca określił przedmiot świadczenia (i jednocześnie przedmiot weryfikacji) poprzez wskazanie jego typu, nazwy, modelu, producenta etc. Tylko bowiem takie dookreślenie umożliwia późniejszą weryfikację zgodności oferowanego na etapie składania ofert świadczenia z opisanymi przez zamawiającego wymaganiami.

Wyjaśnienie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pełni niezwykle ważną rolę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument ten kształtuje bowiem warunki przyszłej współpracy zamawiającego z wykonawcą – określa przedmiot świadczenia, warunki i sposób jego realizacji, a także wzajemne obowiązki stron.

Konsekwencją prawidłowego i przemyślanego skonstruowania jego treści jest możliwość wyboru odpowiedniego i rzetelnego kontrahenta, który daje rękojmię należytej realizacji zamówienia na satysfakcjonującym zamawiającego poziomie.

Oferta a siwz

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi natomiast wyraz oświadczenia woli wykonawcy zawarcia umowy o treści zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego. Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy Pzp musi ona odpowiadać treści siwz.

Ważne

To zamawiający jako gospodarz postępowania kreuje jego warunki i wskazuje, jakie czynności powinni podjąć wykonawcy zainteresowani udzieleniem zamówienia. W związku z tym, o tym czy formularz oferty lub inny dokument stanowiący treść oferty powinien zawierać szczegółowe dane dotyczące oferowanego świadczenia, decyduje on sam.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza, wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ. W tym miejscu warto zauważyć, że wstępne oświadczenie, o którym stanowi art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, nie służy potwierdzeniu, że oferowane świadczenia odpowiadają wymaganiom zamawiającego określonym w siwz.

Jakie dokumenty potwierdzą wymogi przedmiotowe

W celu wstępnej weryfikacji, czy (dostawa, usługa, robota budowlana) oferowane przez wykonawcę świadczenie spełnia wymogi określone przez zamawiającego, może on żądać załączenia do oferty:

  • parafowanego wzoru umowy oraz/ lub
  • parafowanego opisu przedmiotu zamówienia, oraz/lub
  • wykazu oferowanego asortymentu etc.

Zamawiający może również wymagać od wykonawców podania nazw, modeli, typów, producenta oferowanego „asortymentu”, jeżeli uzna takie rozwiązanie za celowe.

W celu weryfikacji, czy przedmiot świadczenia spełnia „wymogi minimalne”, zamawiający nie może natomiast żądać, by wszyscy wykonawcy załączyli do treści oferty dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. m.in. próbki, certyfikaty etc., o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

Dokumenty te mogą być bowiem wymagane wyłącznie:

  • od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp,
  • jeżeli możliwość ich żądania została zastrzeżona w treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Niezależnie od tego, czy zamawiający zdecyduje się na weryfikację zgodności oferowanego świadczenia z wymogami siwz, to w wyniku podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca i tak będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opisane przez zamawiającego w dokumentacji postępowania.

Więcej informacji w artykule: Jak weryfikować zgodność przedmiotu zamówienia z wymogami siwz?

Katarzyna Bełdowska - ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, stała współpracowniczka Portalu Zamówienia Publiczne www.portalzp.pl

fb button