magazine top

seen

Powstała w 1990 roku - SEEN Technologie to firma innowacyjnych technologii, realizująca kompleksowo obiekty ochrony środowiska zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma jest częścią Grupy Kapitałowej - Seen Holding Sp. z o.o. O firmie opowiada Pan Dariusz Jasak, Prezes Zarządu SEEN Technologie Sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki przedsiębiorstwa SEEN Technologie i jakie momenty były najważniejsze w historii jego rozwoju?

SEEN Technologie powstała w Warszawie w 1990 roku. Na fali przemian gospodarczych i systemowych w kraju, prywatny przedsiębiorca Rafał Lipiński postanowił zarejestrować swoją firmę. Pierwotnie, działalność przedsiębiorstwa obejmowała dwa obszary: ochronę środowiska oraz elektronikę. Na niwie ochrony środowiska, SEEN początkowo funkcjonował jako przedstawiciel światowych liderów dezynfekcji oraz chemii przemysłowej, producentów armatury, węgla aktywnego i systemów dozowania. Działalność firmy sprowadzała się do sprzedaży produktów. W obszarze elektroniki, SEEN był już wówczas producentem transformatorów we własnej fabryce. Zatrudniał 50 pracowników i sprzedawał całość produkcji poza granice kraju. Dwa lata później SEEN rozszerzył profil swojego działania i obok usług handlowych oferował także wsparcie inżynierskie, specjalizując się w doradztwie i dostawach urządzeń oraz technologii procesów uzdatniania wody. W tym czasie rynek wymagał bliskości klienta i kompleksowości oferty. W odpowiedzi na te wyzwania SEEN otworzył oddział w Gliwicach – Biuro Projektów i Konsultacji. Głównym zadaniem pracowników nowego oddziału były prace projektowe, doradztwo oraz montaż i rozruch dostarczanych urządzeń i instalacji. SEEN przejął również nadzory nad realizacją coraz bardziej skomplikowanych i złożonych ciągów technologicznych. W obszarze elektroniki w tym samym czasie powstał joint venture o nazwie Myrra-SEEN, której zadaniem była produkcja w zakładzie w Kałuszynie elementów elektronicznych i układów sieciowych. Fabryka zatrudniała 160 pracowników i w większości eksportowała swoją produkcję. Rok 1997 był czasem ekspansji zagranicznej. SEEN otworzył biura na Ukrainie i Białorusi, gdzie realizował projekty z zakresu dezynfekcji i koagulacji wody dla miejskich zakładów wodociągowych oraz odbiorców przemysłowych. Przełomowym dla rozwoju firmy był rok 2007, kiedy to SEEN pozyskał inwestora finansowego. W tym samym czasie powstał holding firm o komplementarnych profilach biznesowych, którego częścią zostaje SEEN Technologie. W ramach holdingu SEEN specjalizuje się w projektowaniu i budowie dużych stacji uzdatniania wody dla odbiorcy komunalnego oraz przemysłu. Jednocześnie portfolio spółki rozszerza się o obszar oczyszczania ścieków i gospodarkę osadową. W roku 2010 SEEN z powodzeniem finalizuje realizacje dwóch gigantycznych inwestycji w Warszawie, a mianowicie modernizację Zakładu Wodociągu Centralnego i Północnego. Realizacja tak ważnych i dużych inwestycji pozycjonuje SEEN jako niekwestionowanego lidera krajowego w zakresie uzdatniania wody pitnej. Ukoronowaniem działalności SEEN w obszarze uzdatniania wody przemysłowej stała się sztandarowa realizacja obejmująca zaprojektowanie i budowę nowej stacji uzdatniania wody dla Elektrowni Opole. W latach 2015 - 2018 niemalże cały potencjał spółki został zaangażowany dla obsługi tej największej z dotychczas realizowanych inwestycji. Pomyślne zakończenie prac stało się kamieniem milowym w historii SEEN i ugruntowało pozycję lidera spółki w tym obszarze działań. Fakt organizacji tak dużego projektu stał się okazją do zdobycia ogromnego doświadczenia realizacyjnego i potwierdzenia poziomu profesjonalnego przygotowania całej kadry. Była to również wielka okazja dla rozwoju młodych pracowników, którzy na tak wielkiej budowie przeszli swój chrzest bojowy.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność specjalizując się w zakresie technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej zarówno dla przedsiębiorstw komunalnych, jak i energetyki oraz przemysłu. Czy może Pan opowiedzieć nam szerzej o oferowanych produktach i usługach?

SEEN od wielu lat oferuje rozwiązania dla uzdatniania wody pitnej dla przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Zakres dostaw naszej oferty obejmuje zazwyczaj pełny ciąg technologiczny wymagany dla uzyskania parametrów wody pitnej w zależności od źródła poboru wody surowej jej jakości i charakteryzujących ją parametrów fizyko-chemicznych. Wielokrotnie mamy do czynienia z ujęciami wód powierzchniowych o różnym stopniu zanieczyszczenia zarówno biologicznego jak i chemicznego. Wyzwaniem jest sezonowa zmienność zanieczyszczeń biologicznych jak również wzrastające zasolenie. Z tymi problemami musi sobie poradzić odpowiednio dobrany ciąg procesów technologicznych wykorzystujących głównie metody fizyko-chemiczne. Wstępne oczyszczenie zazwyczaj uzyskujemy poprzez proces koagulacji, który poprzedza flotacje ciśnieniową. W ten sposób redukujemy większość zawiesiny wód powierzchniowych, szczególnie w okresie letnim, kiedy przy wysokich temperaturach może dojść do zakwitu glonów. Duże znaczenie dla właściwej barwy i smaku wody mają procesy utleniania chemicznego przy wykorzystaniu ozonu, tlenku chloru czy manganianu potasu. Końcowym procesem oczyszczania wody pitnej jest dezynfekcja. W naszym portfolio posiadamy również umiejętność zaaplikowania innych powszechnie znanych technologii dla kolejnych etapów uzdatnienia i przygotowania wody pitnej. Najczęściej stosowane procesy to: Infiltracja, filtracja powolna, filtracja pośpieszna, sorpcja na węglu aktywnym czy procesy membranowe. SEEN Technologie posiada własne rozwiązanie w zakresie filtracji wody pitnej oraz przeznaczonej dla zastosowań przemysłowych. Technologia o nazwie SE-LOP FLOW to opatentowane przez SEEN Technologie udoskonalenie powszechnie stosowanych w procesie filtracji i mające zastosowanie w tzw. filtrach drenażowych. Patent SEEN pozwala na zwiększenie efektywności procesu oczyszczania wody przy niezmienionej wydajności hydraulicznej filtrów. Rozwiązanie SEEN zostało wyróżnione w 2014 roku przez Ministerstwo Środowiska i otrzymało nominacje w V edycji konkursu Green Evo jako jedno z najbardziej innowacyjnych i prośrodowiskowych. W obszarze oczyszczania ścieków SEEN Technologie jest dostawcą i integratorem urządzeń oraz technologii należących do renomowanych producentów w kraju i na świecie. Poczynając od krat i sito-piaskowników poprzez denitryfikację, defosfatację, a kończąc na urządzeniach do zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego. W portfolio aplikacyjnym SEEN Technologie znajdują się również najbardziej nowoczesne i technologie oczyszczania ścieków oparte o wysokowydajne procesy filtracji membranowej. Dalszym ważnym obszarem zainteresowania SEEN Technologie jest gospodarka osadowa. Tutaj SEEN Technologie dysponuje szerokim doświadczeniem pozwalającym na ofertę pełnego ciągu urządzeń służących do zmniejszenia wolumenu osadu ściekowego oraz poprawy jego parametrów. Wykorzystujemy tutaj własną technologię hydrolizy termicznej o nazwie handlowej Aerotherm. Pozwala ona na poprawę odwadniania osadu ściekowego oraz umożliwia głębszy proces fermentacji prowadzący do zwiększenia ilości powstającego w jej wyniku biogazu. Na dalszych etapach zagospodarowania osadu ściekowego SEEN oferuje urządzenia do suszenia i utylizacji termicznej osadu. SEEN jest również doświadczonym dostawcą alternatywnych metod zagospodarowania osadu ściekowego w stosunku do często stosowanych metod utylizacji termicznej. Konkurencyjnym sposobem jest przetwarzanie osadu ściekowego z odpadu w produkt stosowany jako nawóz w rolnictwie i leśnictwie. Wszyscy klienci SEEN Technologie mogą liczyć w okresie gwarancji jak i po jej zakończeniu na wsparcie oraz obsługę serwisową. Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół techników w uzgodnionym czasie usuwa wszelkie usterki oraz oferuje prace konserwacyjne i utrzymaniowe mające na celu zapewnienie właściwej eksploatacji urządzeń zgodnie z wytycznymi producentów. W ramach działalności serwisowej jesteśmy w stanie dostarczać części zamienne oraz materiały eksploatacyjne. Portfolio usług serwisowych jest stale rozbudowywane i w zamierzeniach będzie pozwalało na ofertę usług wsparcia technicznego oraz technologicznego. Postęp techniczny pozwalający na zdalny dostęp do zainstalowanej bazą urządzeń po łączach sieci internetowej umożliwia nam również wychodzić z ofertą diagnostyki i serwisu zdalnego. Nasi inżynierowie posiadają niezbędną wiedzę o przyczynach awarii przed rozpoczęciem interwencji. Pozwala to na radykalne skrócenie czasu usuwania usterek poprzez lepsze przygotowanie się i zabezpieczenia zawczasu potrzebnych części zamiennych. Dodatkowo, analiza stanu zainstalowanych urządzeń i śledzenie trendów kluczowych parametrów technicznych daje obraz stanu urządzeń pozwalający na podjęcie działań profilaktycznych mających na celu niedopuszczenie do przypadkowej awarii.

Czy może Pan opowiedzieć o największej z dotychczas zrealizowanych inwestycji?

Najlepszym odwzorowaniem i ilustracją potencjału realizacyjnego SEEN Technologie stała się rozpoczęta w 2015 roku budowa i poprzedzające ją projektowanie stacji uzdatniania wody dla nowobudowanych bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Na etapie przygotowania inwestycji SEEN technologie wykonywał badania pilotażowe służące wyborowi optymalnej technologii. Pracę obejmowały swoim zakresem projektowanie, budowę oraz uruchomienie zainstalowanych ciągów technologicznych. Realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia wymagała koordynacji prac na budowie kilkudziesięciu dostawców i podwykonawców. Decydującym momentem był jednak czas uruchomień i pomiarów gwarancyjnych. Te czynności przekonały klienta do jakości naszych prac i pozwoliły na przekazanie obiektu do użytkowania. Obecnie, w okresie gwarancji serwisanci SEEN Technologie wspierają użytkownika poprzez usuwanie usterek, jak również wykonując planowane czynności utrzymaniowe gwarantujące właściwą i bezpieczną eksploatację stacji.

Czy może Pan powiedzieć opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień realizują skomplikowane projekty różnych instalacji?

Kadra SEEN Technologie to mieszanka doświadczenia i młodzieńczego entuzjazmu. Mamy pracowników, którzy mogą pochwalić się kilkunastoletnim stażem jak również takich, którzy zaczynają swoją karierę inżynierską pod okiem doświadczonych nauczycieli. Kluczowym warunkiem dla skutecznego funkcjonowania takiej struktury jest umiejętność przekazywania doświadczenia i wiedzy oraz wprowadzania nowych pracowników w tajniki sztuki inżynierskiej. Bardzo pomaga kultura zarządzanie oparta na otwartości i wzajemnym zaufaniu ludzi pracujących ze sobą.

Od momentu powołania firma SEEN Technologie dostarczyła urządzenia dla około 800 klientów, wykonała i uruchomiła ponad 160 specjalistycznych instalacji głównie na stacjach uzdatniania wody pitnej i przemysłowej w Polsce oraz kilkunastu krajach Europu, Azji i Afryki Północnej. Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Wielokrotnie powtarzam, że największym potencjałem i dobrem strategicznym będącym w posiadaniu firmy inżyniersko – technologicznej jaką jest SEEN Technologie jest zasób niematerialny. Jest to przede wszystkim zespół ludzi, którzy tworzą firmę, rozwijają w niej swoje umiejętności i wiążą z nią swoje kariery zawodowe. Ich doświadczenie i kwalifikacje pozwalają na podejmowanie codziennych wyzwań inżynierskich i jednocześnie gwarantują bezpieczne funkcjonowanie oraz rozwój firmy. Kluczem powodzenia naszego funkcjonowanie jest więc kadra, ale również świadczące o nas zrealizowane dotychczas inwestycje, które w efekcie końcowym mają służyć zadowoleniu klientów. Warto dodać, iż Seen ma wdrożone Systemy Zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami, które stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki.

Jakość oferowanych produktów i usług to dla Państwa priorytet. Doskonale wiecie, że w szeroko pojętym przemyśle ochrony środowiska nie ma miejsca na kompromisy, dlatego obracacie się wyłącznie wśród najlepszych dostawców i partnerów biznesowych. Czy mógłby Pan szczególnie wyróżnić któreś firmy – Państwa najważniejszych partnerów?

W większości naszych przedsięwzięć bazujemy na sprawdzonych dostawcach i podwykonawcach mając na uwadze ryzyko związane z potencjalnymi szkodami materialnymi, zagrożeniami dla środowiska czy w końcu utratą reputacji w konsekwencji nienależytego wykonania zadania. Lista naszych partnerów jest długa. Pozwolę sobie wymienić tych najbardziej zaufanych i sprawdzonych: MultiValve Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (producent armatury przemysłowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej), PROCHEM S.A. z siedziba w Warszawie (biuro projektowe, generalny wykonawca inwestycji przemysłowych), ORIONTEC Sp. z o.o. (projektant i dostawca technologii filtracji wody), DREWA Sp. z o.o. (automatyka sterowania procesów technologicznych), DP System (automatyka sterowania procesów technologicznych), Endress + Hauser (instrumenty pomiarowe), Siemens (instrumenty pomiarowe).

Jak ocenia Pan przyszłość branży, w której działa firma, jakie są w związku z tym możliwości rozwoju firmy?

Rynek inwestycji w obszarze wodno-ściekowym będzie się rozwijać w odpowiedzi na główne trendy i wyzwania gospodarki. Najważniejsze z nich to brak wody oraz jej zasolenie, zwiększające się koszty energii elektrycznej, konieczność redukcji emisji CO2, a więc walka z ociepleniem klimatu oraz potrzeba dostosowania do zaostrzających się wymagań UE w odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. W obszarze komunalnym, po latach inwestowania w budowę nowoczesnych obiektów mających dostarczyć wysokiej jakości wodę pitną oraz budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przychodzi czas na zagospodarowanie osadów ściekowych, ich utylizację czy ewentualne przetworzenie w wartościowy produkt. Będziemy mieli do czynienia z inwestycjami zmniejszającymi koszty funkcjonowania poprzez zmniejszenia zużycia energii elektrycznej czy reagentów chemicznych jak również pozwalającymi odzyskiwać cenne surowce z odpadów. W obszarze przemysłowym głównym impulsem dla nowych inwestycji będzie również zwiększający się koszt energii elektrycznej idący w parze ze wzrastającą ceną wody oraz zmniejszającą się jej dostępnością. Czeka nas realizacja wielkiego programu transformacji związanej ze zmianą naszego mixu energetycznego i odchodzenia od wytwarzania energii z węgla. Spowoduje to z pewnością wzrost inwestycji w sektorze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Widzę tutaj wielki obszar rynku oczyszczania ścieków przemysłowych przy pomocy metod fermentacji beztlenowej w wyniku której produkowany jest biogaz.

SEEN Technologie to firma odpowiedzialna społecznie. W jaki sposób angażują się Państwo lokalnie w działalność pozabranżową?

W roku 2006 SEEN reaktywował kultowego klub jazzowy - Jazz Club Akwarium. W tym celu została założona spółkę Jazztelmani. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem wszelkich akcji charytatywnych organizowanych przez organizacje branżowe, takie jak na przykład Polski Związek Pracowników Budownictwa.

W tym roku SEEN Technologie obchodzi rocznicę 30-lecia swojej działalności. Z czego są Państwo najbardziej dumni biorąc pod uwagę trzy dekady funkcjonowania Firmy?

Trzydzieści lat obecności SEEN Technologie na polskim rynku to historia wielu pomyślnych realizacji zmieniających obraz krajowej infrastruktury wodno-ściekowej zarówno w obszarze komunalnym jak i przemysłowym. Jest to udział w sztandarowych inwestycjach poprawiających standard życia mieszkańców gmin i miast, zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania zakładów przemysłowych, dla których uzdatniona woda jest kluczowym zasobem. Jest to również wielka przygoda wielu naszych pracowników, którzy związali swoje kariery zawodowe z SEEN Technologie i pozwolili firmie osiągnąć oraz ugruntować niekwestionowaną pozycję lidera w branży. Miarą naszej satysfakcji jest w końcu również zadowolenie tych, dla których pracowaliśmy przez ostatnie trzydzieści lat - wszystkich naszych klientów.