Elektrociepłownia Będzin - Emanujemy dobrą energią i dostarczamy ciepło

Share

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ma podpisane umowy na sprzedaż energii elektrycznej do RWE Polska S.A. oraz TAURON POLSKA ENERGIA S.A., głównym odbiorcą wody grzewczej jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A., a para wodna dostarczana jest do odbiorców przemysłowych i handlowych. Wieloletnia partnerska współpraca z wyżej wymienionymi firmami potwierdza, że Elektrociepłownia „Będzin” to wiarygodny partner biznesowy, którego starania, aby zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko i zwiększyć skuteczność mają na celu zapewnienie elastyczności w działaniu, i pozwalają wdrażać innowacyjne strategie ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. radzi sobie z niestabilnym rynkiem energii zachowując przy tym możliwie najniższe koszty eksploatacji i dostosowując się do nowej rzeczywistości przemysłu. W celu poprawy działalności przedsiębiorstwa, firma zwiększa bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność, a co za tym idzie Elektrociepłownia „Będzin” oferuje szeroki pakiet praktycznych rozwiązań.

Polskie ciepło

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest firmą działającą w sektorze energetycznym. Spółka specjalizuje się w produkcji ciepła (pary wodnej, gorącej wody) oraz energii elektrycznej dla potrzeb indywidualnych lub dla przemysłu. Elektrociepłownia „Będzin” S.A., jest jednym z największych producentów ciepła oraz energii elektrycznej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. Głównym akcjonariuszem Spółki jest niemiecka firma Envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), posiadająca 69,56% udziałów w Spółce. Elektrociepłownia „Będzin” to firma o długiej, bogatej, bo niemalże stuletniej historii, sięgającej oficjalnie do 1913 roku. W grudniu 1997 roku wraz z wyłonionym w drodze przetargu doradcą prywatyzacyjnym konsorcjum pod kierunkiem Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Warszawie złożono w Komisji Papierów Wartościowych prospekt emisyjny. W styczniu 1998 roku projekt prywatyzacji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zaakceptowała Rada Ministrów RP., a 8 grudnia 1998 roku Spółka zadebiutowała na rynku wolnym GPW w Warszawie jako pierwsza spółka z branży elektroenergetycznej. Główną strategią Spółki jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprzez nieustanne dążenie w kierunku ciągłego postępu technologicznego, co sprawia, że Elektrociepłownia „Będzin” aspiruje do grona polskich liderów „kształtujących przyszłość”. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. produkuje energię elektryczną i ciepło (w wodzie grzewczej i parze technologicznej). Energia elektryczna sprzedawana jest do RWE STOEN oraz TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Usługi dystrybucyjne oraz bilansowanie handlowe zapewnia TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Głównym odbiorcą ciepła w wodzie grzewczej jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A., a w okresie sezonu grzewczego również ENION S.A. Oddział w Będzinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Odbiorcami pary technologicznej są Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz „MEGAPLOT”
Sp. J. w Sosnowcu. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest dziś Spółką, która wypełnienia swoją misję na regionalnym rynku energii elektrycznej i ciepła, z ponad 3 mln GJ rocznej produkcji ciepła, wnosi istotny wkład w zaopatrzenie rynku Zagłębia Dąbrowskiego w ciepło.

Czysta energia

Ciągła modernizacja firmy umożliwia Elektrociepłowni „Będzin” zająć wiodącą pozycję w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. W jaki sposób? Otóż nieocenioną rolę odegrały inwestycje proekologiczne oraz ukierunkowanie na rozwijanie rynku sprzedaży. Elektrociepłownia „Będzin” S.A., stara się poprawiać swoje działania we wszystkich obszarach działalności, wpływając na środowisko, pogłębiając więzi ze społecznościami lokalnymi. Firma dostarczając energię, stara się aby wywierała ona w jak najmniejszym stopniu wpływ na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Działania władz Spółki mają bezpośredni wpływ na ochronę zasobów naturalnych naszej planety oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. Dbałość o środowisko naturalne i stałe doskonalenie jakości usług są najważniejszymi priorytetami Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Poprzez inwestycje oraz szereg działań proekologicznych, a także ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego, Jakością oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Spółka próbuje zmniejszyć zagrożenia wynikające z wytwarzania energii w oparciu o spalanie węgla. Mając na uwadze ochronę powietrza atmosferycznego za każdym kotłem energetycznym znajdują się elektrofiltry o wysokiej skuteczności odpylania. Sprawność tych urządzeń jest systematycznie kontrolowana, poprzez przeprowadzanie pomiarów emisji pyłowej każdego z urządzeń. Dodatkowo na każdym z kotłów zamontowano instalacje pozwalające na redukcję tlenków azotu emitowanych do atmosfery. Na wspólnym emitorze, do którego doprowadzane są spaliny ze wszystkich kotłów, zainstalowany został stały monitoring spalin. Urządzenie to pozwala między innymi na całodobowe kontrolowanie ilości oraz jakości emitowanych gazów odlotowych. W roku 2004 zainstalowano ekran dźwiękochłonny obniżający poziom hałasu emitowanego przez urządzenia kotłowni i maszynowni w kierunku sąsiadującej z nią szkoły. W 2008 roku wykonano inwestycję mającą na celu umożliwienie współspalania biomasy. Pozwoli to na prowadzenie procesu produkcji energii elektrycznej i ciepła przy dotrzymaniu przyznanych na lata 2008- 2012 limitów emisji CO2. Spalanie biomasy należy do przyjaznych dla środowiska źródeł energii oraz opisane zostało jako czysta energia. Definicja czystej energii zazwyczaj odnosi się do odnawialnych i nie zanieczyszczających źródeł energii. Źródła pozyskiwania paliwa z biomasy obejmują lądowe rośliny, pozostałości rolne lub leśne. „Głównymi czynnikami, które charakteryzują proces spalania biomasy są niskie koszty oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery” powiedział Paweł Orlof prezes Elektrociepłowni „Będzin” S.A. W elektrociepłowni wszyscy pracownicy zobowiązani są do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami i zgodnie z przepisami prawa. Etyka jest podstawą działania firmy i ważną częścią stanowiącą o kulturze i sposobie prowadzenia działalności, pomagając tym samym w realizacji i osiągnięciu ich najtrudniejszych celów. Elektrociepłownia „Będzin” dokłada wszelkich starań, aby zrównoważyć szkodliwy wpływ na środowisko i promować strategie zrównoważonego rozwoju w celu poprawy społeczeństwa jako całości.

Nasza jakość to Twój komfort.

Polityka firmy jest tak dobra jak wyniki, jakie osiąga. Dlatego wszystkie aspekty dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska są uzależnione od jakości. W celu zapewnienia, że owe czynniki pozostają przez cały czas na stałym poziomie Elektrociepłownia „Będzin” wdrożyła zintegrowany system zarządzania, który gwarantuje jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. W roku 1997 w Elektrociepłowni „Będzin” S.A. rozpoczęto prace nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością.

W kwietniu 2000 roku odbył się audit certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością na zgodność z wymaganiami norm PN-ISO 9002 i PN-ISO 14001, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Elektrociepłownia „Będzin” S.A. otrzymała dwa Certyfikaty jednocześnie jako jedna z pierwszych firm z branży elektroenergetycznej.
W maju 2003 roku w Spółce odbył się audit recertyfikujący. Po sprawdzeniu zgodności funkcjonowania Systemu z wymaganymi normami, uprawniona do recertyfikacji firma RWTÜV Polska Sp. z o.o., przyznała Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na kolejne trzy lata certyfikaty zaświadczające o stosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością zgodnie z normami EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001.
W 2006 roku przeprowadzono kolejny audit recertyfikujący na zgodność z normą jakościową i środowiskową oraz równocześnie przeprowadzono audit certyfikujący na zgodność z polską normą PN-N 18001 dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.
Celem przeprowadzonego przez auditorów TÜV Nord Polska auditu recertyfikującego, który odbył się w dniach 13-15.05.2009, było ponowne przyznanie certyfikatu zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego, Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną pracy z wymaganiami norm EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004.

Co więcej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. została laureatem prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2009. Według Pawła Orlofa jest to szczególne wyróżnienie, ponieważ przyznane w oparciu o niezależne analizy. Jednocześnie podkreślił, że najważniejszą nagrodą dla Nich jest zaufanie Klientów swoich partnerów.

W co inwestują swoją dobrą energię?

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nade wszystko ceni budowanie dobrych relacji ze swoim otoczeniem rynkowym. Poprzez wspieranie ważnych inicjatyw pragnie służyć zarówno swoim Odbiorcom jak i partycypować w rozwoju regionu. Od wielu lat w przemyślany sposób udziela poparcia nauce, służbie zdrowia, opiece socjalnej oraz chroni środowisko. Wspiera placówki muzealne, instytucje kultury oraz wydarzenia istotne dla rozwoju swojej społeczności lokalnej. Poprzez stypendia promuje najzdolniejszą młodzież w regionie, wspiera dzieci i młodzież szczególnie doświadczoną przez los – od lat pomaga Domowi Dziecka w Sarnowie i fundacjom na rzecz dzieci chorych. Spółka za działania charytatywne w 2009 roku została uhonorowana Statuetką Stowarzyszenia Dzieciom Będzina przyznawaną zwolennikom i przyjaciołom Stowarzyszenia oraz otrzymała od Muzeum w Sosnowcu tytuł Sponsora Roku 2009 za wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw muzealnych. 