Z energią w przyszłość

Share

Będąc jedną z największych firm w Polsce, Grupa TAURON jest także największym dystrybutorem energii elektrycznej oraz drugim co do wielkości producentem energii w kraju. Sieć dystrybucyjna holdingu zajmuje obszar niemal jednej piątej powierzchni całej Polski, a poprzez swoje spółki

Grupa kontroluje około 20% krajowych bilansowych zasobów węgla kamiennego. Składając się z ponad 90 powiązanych kapitałowo spółek, Grupa TAURON zmierza ku wdrożeniu zintegrowanego modelu działalności, zakładającego docelowe funkcjonowanie jednej spółki zależnej w każdym z pięciu głównych obszarów biznesowych, t.j. obszarze wydobycia, wytwarzania, odnawialnych źródeł energii, dystrybucji i sprzedaży. Oprócz tego, strategia Grupy zakłada systematyczny rozwoju firmy, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jak TAURON został potentatem energetycznym?
Spółki składające się na Grupę TAURON mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem i tradycją, gdyż odegrały istotną rolę w rozwoju polskiego sektora energetycznego. Historia niektórych z nich sięga aż XIX wieku, tak jak w przypadku zainstalowania w Jaworznie w 1898 roku agregatów prądu stałego, które stały się zaczątkiem dzisiejszej Elektrowni Jaworzno III, będącej w posiadaniu Grupy. Spółka TAURON Polska Energia S.A., występująca wcześniej pod nazwą Energetyka Południe S.A., powstała 6 grudnia 2006 roku w związku z realizacją rządowego „Programu dla elektroenergetyki”, który zakładał utworzenie czterech dużych podmiotów gospodarczych, konsolidując zarówno dystrybutorów jak i wytwórców energii. Celem konsolidacji było stworzenie podmiotów silnych na tyle, by mogły konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii. Przed zmianą nazwy na TAURON Polska Energia S.A., co nastąpiło 16 listopada 2007, Energetyka Południe S.A. otrzymała od Skarbu Państwa akcje następujących firm: Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z Katowic, Enionu S.A. z Krakowa, EnergiiPro Koncernu Energetycznego S.A. z Wrocławia oraz Elektrowni Stalowa Wola S.A.. Oprócz czterech wymienionych wyżej spółek w skład holdingu wchodzi wiele innych prestiżowych firm, takich jak to Enion Energia sp. z o.o., Pierwsza Kompania Handlowa Polska Energia sp. z o.o. oraz EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. (w zakresie obrotu energią), TAURON Ekoenergia sp. z o.o. i Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów sp. z o.o. (w dziedzinie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych), a także Południowy Koncern Węglowy S.A. (w obszarze wydobycia węgla). Ponadto, TAURON Polska Energia S.A. przejął kontrolę nad Elektrociepłownią Tychy S.A. oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Katowice S.A.. Dziś Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem w wysokości około 14 miliardów złotych oraz zatrudniającym ponad 28 tysiący osób. Grupa TAURON składa się z 90 powiązanych kapitałowo niezależnych podmiotów gospodarczych, a 17 z nich, z uwagi na istotne znaczenie dla realizacji celów biznesowych, to spółki zależne, które objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą Grupy TAURON.

Pięć podstawowych obszarów działalności
Grupa TAURON prowadzi działalność we wszystkich kluczowych segmentach rynku energetycznego, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo wszystkich elementów łańcucha wartości. Pierwszą kluczową formą działalności TAURONu jest obszar wydobycia, który oprócz samego pozyskiwania węgla kamiennego obejmuje również jego wzbogacanie i sprzedaż w Polsce. Grupa pozyskuje węgiel kamienny w dwóch zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 20% krajowych bilansowych zasobów węgla kamiennego. W zeszłym roku, te dwie kopalnie wydobyły łącznie 4,9 milionów ton węgla kamiennego. 70% z tej ilości sprzedawanych jest do elektrowni i elektrociepłowni należących do Grupy, gdzie węgiel wykorzystywany jest jako paliwo w procesie produkcji energii. Będąc w stanie wytworzyć w ubiegłym roku 18,6 TWh energii elektrycznej netto, co stanowi około 14% udziału w rynku, Grupa TAURON stała się jednym z dwóch największych producentów energii w Polsce. Holding dysponuje siedmioma elektrowniami i czterema elektrociepłowniami o łącznej mocy 5,6 GW, które położone są na południu Polski. Ta lokalizacja korzystna jest ze względu na wysoki poziom uprzemysłowienia, jak również ułatwia dostęp do rynków zagranicznych, takich jak Czechy i Niemcy. Oprócz tradycyjnych źródeł wykorzystywanych do produkcji energii i ciepła, w ramach działalności wytwórczej TAURON koncentruje się także na współspalaniu biomasy, która stanowi 3% paliwa. TAURON zajmuje się również wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, co jest trzecim kluczowym segmentem biznesowym Grupy. Dzięki 35 elektrowniom wodnym o łącznej mocy wytwórczej 131,2 MW, TAURON może pochwalić się 0,4 TWh wytworzonej energii elektrycznej netto. Jeśli chodzi o czwarty obszar działania Grupy, którym jest dystrybucja, TAURON cieszy się w Polsce pozycją lidera z ok. 27% udziałem na rynku. Dwie spółki Grupy, Enion i EnergiaPro, dostarczają energię wykorzystując sieć dystrybucyjną w południowej Polsce, która zajmuje blisko 53 tysięcy km2, stanowiąc około 17% powierzchni całego kraju i na którą składa się 192,4 tysięcy km linii energetycznych. W 2009 roku Grupa dostarczyła 30,9 TWh energii elektrycznej do ponad 4 milionów klientów końcowych, w tym do ponad 471 tysięcy firm. Ostatnim fundamentalnym obszarem działalności TAURONu jest segment obrotu, który obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych, handel hurtowy energią elektryczną oraz obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii (certyfikatów). TAURON sprzedał 30,4 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 32% udziału w łącznej sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Rynek sprzedaży energii elektrycznej jest konkurencyjny, co daje odbiorcom szerokie możliwości wyboru. W konsekwencji, Grupa TAURON sprzedaje energię elektryczną również klientom na obszarach spoza własnej sieci dystrybucyjnej, ale z drugiej strony konkuruje z innymi sprzedawcami o klientów znajdujących się na swoim obszarze.

Przyszłość pełna zmian
Polski rynek energetyczny jest jednym z dziesięciu największych rynków w Europie pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych. W okresie ostatnich pięciu lat średnioroczne zużycie energii wzrosło z 145,8 TWh w 2005 r. do 149,5 TWh w 2009 r., co wskazuje na dalszy potencjał wzrostu. Zgodnie z prognozami zawartymi w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.”, oczekuje się, że zużycie energii elektrycznej w Polsce będzie rosło średnio o 2,3% rocznie. W związku z tym, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu oraz wymogom środowiskowym, TAURON nastawiony jest na znaczące inwestycje w całym polskim sektorze elektroenergetycznym. Grupa TAURON sformułowała strategię działalności na lata 2008-2012 z perspektywą do 2020 roku, której integralnym elementem jest intensywny program inwestycyjny i modernizacyjny we wszystkich obszarach działalności Grupy. Nadrzędnym celem holdingu nakreślonym w projekcie jest zapewnienie ciągłego wzrostu oraz budowanie wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy, przy jednoczesnym umacnianiu wiodącej pozycji w regionie. Cel nadrzędny zostanie osiągnięty poprzez realizację poszczególnych celów strategicznych. Pierwszym z nich jest koncentracja na zyskownym wzroście w obszarach działalności podstawowej, co ma polegać przede wszystkim na zwiększeniu posiadanych własnych zasobów paliw, zwiększeniu wydobycia węgla o 50% do roku 2012, a także zwiększeniu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła. Jednym z kroków, które pomogą zrealizować te cele jest nabycie przez TAURON Kopalni Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały od Kompanii Węglowej. Ponadto, niedawno zakończona budowa nowoczesnego bloku energetycznego z kotłem przepływowym w Elektrowni Łagisza o mocy na poziomie 460 MW potwierdza przygotowanie Grupy do realizacji dużej skali projektów budowy nowych mocy. W kategorii energii odnawialnej, TAURON planuje budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 440 MW do 2020 roku. Dodatkowo, holding nie wyklucza swojego przyszłego zaangażowania w projekty budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Kolejny strategiczny cel zakłada poprawę efektywności funkcjonowania, która ma zostać osiągnięta na przykład poprzez redukcję kosztów operacyjnych, wykorzystanie synergii integracyjnych i optymalizację wyniku finansowego. Co więcej, TAURON stawia na rozwój kapitału ludzkiego poprzez uruchomienie programu zarządzania talentami, intensyfikację współpracy z uczelniami i pracownikami naukowymi oraz wprowadzenie efektywnego systemu motywacyjnego. Wykorzystując możliwości wzrostu oferowanych przez rynek energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, TAURON planuje również ekspansję działalności, ale nie tylko w atrakcyjnych regionach Polski, lecz także za granicą. Jednym z najbardziej fundamentalnych celów Grupy jest integracja zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości, co oznacza, centralizację decyzyjności i decentralizację działań operacyjnych, jak również wdrożenie optymalnego modelu finansowania inwestycji. Na chwilę obecną, TAURON Polska Energia S.A. składa się z 90 spółek, a po przeprowadzeniu restrukturyzacji organizacyjnej Grupę będzie tworzyć ich około 55-60. Ponadto, Grupa TAURON przechodzi obecnie proces prywatyzacji. Skarb Państwa nadal posiada 87% akcji, które zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do końca czerwca. Oferta publiczna TAURON Polska Energia S.A. skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. 