Mazowieckie

Share
Powierzchnia: 35 558 km2
Liczba ludności: 5188,5 tys. 
Gęstość zaludnienia: 146 osób/km2
Główne miasto: Warszawa
Największe miasta w regionie: Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Ostrołęka
Specjalne Strefy Ekonomiczne: Tarnobrzeska, Łódzka SSE, Warmińsko-Mazurska, Suwalska, Starachowicka 
Parki Przemysłowe, Technologiczne: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Lotnisko międzynarodowe: Warszawa

Województwo Mazowieckie i miasto Warszawa - stolica kraju, to lider polskich przemian i najszybciej rozwijającym się region Polski. Młoda, dobrze wykształcona kadra, najmniejsza liczba bezrobotnych i największe zatrudnienie - to cechy świadczące o wysokim poziomie gospodarczym tego regionu. Mazowsze charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. Potencjał w skali kraju prawie w każdej dziedzinie: nauki, badań, edukacji, przemysłu oraz infrastruktury.

Atuty województwa: 

- duża koncentracja podmiotów gospodarczych
- najwyższy w kraju poziom dochodów ludności 
- lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy (rozbudowane linie kolejowe oraz największy w kraju port lotniczy)
- najwyższy poziom innowacyjności (nakłady na działalność badawczą i rozwojową należą do najwyższych w kraju)
- Warszawa - stolica państwa i województwa, miasto o międzynarodowym znaczeniu. Warszawę charakteryzuje największa w kraju dynamika zmian gospodarczych, duże zasoby wykwalifikowanej kadry pracowników, wysoka dynamika prywatyzacji sektora państwowego
- centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych
l- ider gospodarczy kraju: największy wskaźnik udziału w PKB krajowym – 21,6% wartości ogólnokrajowej
- 1 miejsce w kraju pod względem PKB na 1 mieszkańca - ok. 160% średniej krajowej
- Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - centrum kapitałowe Europy Środkowej i Wschodniej

Sektory wysokiej szansy:

Spożywczy: 

- sprzyjające warunki naturalne: połoSenie na terenie Nizin Środkowopolskich, przewaSające płaskie i faliste równiny, występowanie dolin duSych rzek (Wisła, Bug, Narew, Wkra)
- wysoka jakość środowiska naturalnego, powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chroniona (29,6% ogólnej powierzchni województwa), dobre gleby (najSyźniejsze gleby -ok. 15% obszaru województwa)
- duSa chłonność rynku: intensywna produkcja -głównie warzywnicza, sadownicza, bardzo chłonny rynek warszawski, duSe rezerwy siły roboczej -14,5% zatrudnionych pracuje w rolnictwie; produkcja rolna regionu jako zaplecze dla sektora spoSywczego: największy areał uSytków rolnych (13,6% całości dla kraju), 1 miejsce w kraju pod względem krajowej produkcji rolniczej 15,7%
- baza surowcowa dla sektora: 1 miejsce w kraju w zbiorach warzyw i owoców, lider w produkcji ziemniaków i zbóS, zagłębie ogrodnictwa i sadownictwa, występowanie wód geotermalnych

Budowlany:

- zaplecze surowców mineralnych: powszechnie występujące kruszywa (piaski i Swiry), iły, złoSa kopalin: węgiel brunatny (powiat kozienicki i radomski), fosforyty (powiat radomski), gliny ogniotrwale (powiat przysuski)
- lider w sektorze budowlanym: produkcja sprzedana przemysłu w sektorze – 20,5% (w 2007 roku) ogólnej produkcji krajowej, duSa liczba nowych mieszkań oddawanych co roku do uSytku 30 252 (w 2007 roku), zatrudnienie w budownictwie ok. 20% całkowitej liczby pracowników sektora w kraju
- dogodne warunki fizjograficzne dla budownictwa: małe deniwelacje, stabilne podłoSe

BPO:

- największa powierzchnia w rankingu województw -11,4%
- najludniejsze województwo Polski -13,6%
- duSe zasoby siły roboczej o zróSnicowanych kwalifikacjach: największa ilość studentów w kraju (364 617 – w roku akademickim 2007/08), największa ilość szkół wySszych w Polsce (104), wysoki poziom wykształcenia mieszkańców Warszawy iośrodków subregionalnych (Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów)
- korzystna struktura demograficzna
- duSa aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców aglomeracji warszawskiej
- korzystne połoSenie województwa na skrzySowaniu waSnych szlaków komunikacyjnych
- lokalizacja lotniska międzynarodowego -ok. 82% zagranicznego lotniczego ruchu pasaSerskiego kraju oraz ok. 49% ruchu krajowego, zlokalizowanie na terenie województwa metropolii warszawskiej -stolicy kraju, równomierne rozmieszczenie ośrodków o znaczeniu subregionalnym, stosunkowo bliskie połoSenie Łodzi, dające moSliwość uzyskania efektów synergii


Zródło:


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
www.paiz.gov.pl
 

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie