magazine top

samochod2

Dopiero odebrałeś prawo jazdy i przymierzasz się do zakupu samochodu? Poznaj rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych w ofercie ubezpieczycieli i sprawdź, w jakich przypadkach mogą okazać się niezbędne.

Ubezpieczenie samochodu to szeroka grupa produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Niektóre z nich należy wykupić obowiązkowo, zaś niektóre mają charakter nieobligatoryjny.

Ubezpieczenie samochodu OC
OC jest obligatoryjnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, którego konieczność wykupienia wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach tej polisy ubezpieczyciel przejmuje na siebie finansową odpowiedzialność w razie powstałych szkód wyrządzonych przez sprawcę na osobach pokrzywdzonych. Wykupienie OC samochodu przydaje się więc wówczas, jeśli jako kierowca wyrządzisz szkodę (na mieniu lub osobie) podczas prowadzenia ubezpieczonego pojazdu. Dzięki temu nie będziesz musiał pokrywać kosztów likwidacji szkód. Zrobi to za ciebie firma ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie samochodu AC
AC (autocasco) to nieobowiązkowe ubezpieczenie samochodu, które rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe na ubezpieczonym pojeździe. Oznacza to, że w razie uszkodzenia auta koszty naprawy pokryje firma ubezpieczeniowa, a nie właściciel pojazdu.

Ubezpieczenie samochodu AC może dotyczyć wielu przypadków, m.in.:

  • uszkodzenia pojazdu z winy kierowcy prowadzącego ubezpieczony pojazd,
  • kradzieży samochodu i kradzieży z włamaniem,
  • uszkodzenia auta spowodowanego oddziaływaniem żywiołów i czynników atmosferycznych,
  • uszkodzenia samochodu na skutek zderzenia z dzikimi zwierzętami,
  • uszkodzenia pojazdu na skutek aktów wandalizmu.

W przypadku ubezpieczenia AC ubezpieczający sam wybiera zakres ochrony ubezpieczeniowej, można więc zdecydować się na wariant odpowiadający aktualnym potrzebom kierowcy.

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) to polisa zabezpieczająca finansowo w razie szkód wyrządzonych kierowcy i pasażerom na skutek kolizji / wypadku drogowego. W ramach tego ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty leczenia i powrotu do zdrowia osób poszkodowanych objętych polisą.

Warto podkreślić, że ubezpieczenie samochodu NNW wykupywane jest na konkretny pojazd, a nie na konkretnych pasażerów.

Pakiet Assistance
Posiadając samochód, warto wykupić także ubezpieczeniowy pakiet Assistance. Jest to opcja gwarantująca pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pojazdu.

W wersjach mini (a więc z ograniczoną dostępnością usług), pakiet Assistance dodawany jest do ubezpieczenia OC lub ubezpieczenia AC. Warto jednak zdecydować się na rozszerzenie ochrony, co pozwala zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zarówno w kraju, jak i za granicą.

Porównaj oferty i wybierz najlepszą
Pamiętaj, że oferty firm ubezpieczeniowych różnią się przede wszystkim kosztami. Nie zawsze najtańsza propozycja oznacza najlepsze rozwiązanie (wyjątek stanowi ubezpieczenie samochodu OC). W pierwszej kolejności porównaj zakres ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później weź pod uwagę ceny.