magazine top

odlewnie-polskie

Odlewnie Polskie S.A. to Spółka zajmująca się produkcją odlewów głównie z żeliwa sferoidalnego z obróbką mechaniczną (tzw. komponentów odlewniczych). Odlewnie Polskie S.A. prowadzą nie tylko działalność produkcyjną (w obiektach fabrycznych w Starachowicach), ale także handlową (kupno i sprzedaż odlewów obcych) oraz usługową (w odlewniach niemieckich). W tym roku Firma będzie obchodzić 25-lecie swojej działalności. Historia Przedsiębiorstwa to lata prężnego rozwoju, które doprowadziły je do obecnej pozycji na rynku.

Synteza historii Firmy
Początki Odlewni Polskich S.A. sięgają 1899 r., kiedy to na terenach obecnych zakładów powstał pierwszy na ziemiach polskich wielki piec opalany koksem. Rozpoczęto produkcję pierwszych odlewów. W okresie międzywojennym Zakłady Starachowickie stały się częścią Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Starachowicach wykonywano odlewy dla potrzeb fabryki zbrojeniowej (były to działka przeciwlotnicze). Po drugiej wojnie światowej – do 1993 r. – Odlewnie stanowiły część Fabryki Samochodów Ciężarowych. Produkowały wówczas odlewy motoryzacyjne. W latach 1993–2001 Odlewnie weszły w skład Grupy Kapitałowej Exbud – jednej z pierwszych prywatnych spółek giełdowych w Polsce. W ten sposób nastąpiła ich prywatyzacja. Od 1998 r. akcje Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ten sposób Firma stała się pierwszą odlewnią obecną na GPW w Warszawie. W 2002 r. Spółka OP Invest przejęła pakiet strategiczny akcji Odlewni Polskich S.A. OP Invest to Spółka prywatnych polskich przedsiębiorców zarządzających Spółką Akcyjną Odlewnie Polskie. W latach 2005–2017 przeprowadzono kompleksową modernizację Odlewni, realizując inwestycje o łącznych nakładach 136 milionów złotych. W 2018 r. Przedsiębiorstwo obchodzi XXV-lecie swojej działalności.

Kamienie milowe w rozwoju Firmy
Największy wpływ na osiągnięcie obecnej pozycji Odlewni Polskich S.A. miały decyzje związane z rynkiem i strategią rozwoju Firmy. Jedną z kluczowych decyzji było postawienie na produkcję odlewów z tworzyw wysokiej jakości i wdrożenie najnowocześniejszych technologii wytwarzania. Przyniosło to bardzo poważne konsekwencje – dzięki temu Odlewnie Polskie S.A. mogły spełnić oczekiwania Klientów, a także zaproponować im rozwiązania, które spełniały ich wymagania ale i oczekiwania. Uwzględniały one np. zmniejszenie ciężaru wyrobu lub pozwalały na większą dokładność wykonania; czasem też Firma oferowała Klientom zamiast odlewu obrobiony podzespół - gotowy wyrób do montażu. Trzeba podkreślić, że kluczowym etapem w rozwoju Odlewni Polskich S.A. było uruchomienie w 2010 r. ośrodka badawczo-rozwojowego i rozpoczęcie szerokiej współpracy ze środowiskiem naukowym z wielu znakomitych polskich uczelni. Zaowocowało to wieloma wspólnymi projektami, które znacznie przyczyniły się do wyboru właściwej strategii i rozwoju Firmy. Dziś Odlewnie Polskie S.A. to Firma, która z uwagą obserwuje rynek i jego potrzeby, dla której ważnymi odbiorcami są Klienci z Unii Europejskiej. Jej potencjałem jest wykonywanie skomplikowanych odlewów i jak najbardziej przetworzonych (np. z obróbką mechaniczną), a strategia opiera się na ciągłym rozwoju i nieustannie doskonalącej się kadrze. Opracowanie kierunków rozwoju spoczywa na barkach Zarządu i kadry inżynieryjno-technicznej, natomiast poszczególne zadania są realizowane w ramach oddzielnych projektów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Komponentów Odlewniczych. Warto podkreślić, że do każdego projektu Firma dobiera odpowiednich pracowników, ale biorą w nich także uznani specjaliści z ośrodków naukowych i niejednokrotnie dostawcy materiałów bądź dóbr inwestycyjnych.

Droga do sukcesu
Można powiedzieć, że drogę do sukcesu Firmy wytyczyło kilka czynników. Spółka Odlewnie Polskie szczyci się przede wszystkim tym, iż ma stały kontakt ze swoimi Klientami, potrafi ich słuchać, a ponieważ są to jedne z najlepszych Firm w Europie, jednocześnie może się wiele od nich nauczyć. Klienci Odlewni Polskich S.A. oczekują stałego postępu w technice, technologii oraz kontroli jakości, czyli inwestycji, i Firma jest im to w stanie zapewnić. Jako dowód wystarczy powiedzieć, że w tym roku udział nakładów inwestycyjnych w przychodach sięgnie około 10%. Ponadto w Odlewniach Polskich S.A. obowiązuje zasada zrównoważonego rozwoju, rozumiana jako inwestycje we wszystkie obszary funkcjonowania Firmy. Jak to wygląda w praktyce? Plan inwestycyjny obejmuje wydatki nie tylko na piec do topienia metalu i automatyczne linie formierskie, ale także magazynowanie odlewów lub zakupy związane z szybkim uruchamianiem nowych detali i wykonywaniem prototypów. Spółka Odlewnie Polskie S.A. stawia na jakość. W działalności produkcyjnej oferuje wraz z siecią kooperujących z nią Przedsiębiorstw kompleksową obsługę Klientów, począwszy od projektowania poprzez wykonawstwo oprzyrządowania odlewniczego i produkcję odlewów, ich obróbkę mechaniczną i cieplną oraz malowanie, montaż i wysyłkę. Przebieg procesu technologicznego podlega pełnej kontroli w zakresie jakości materiałów wsadowych, jakości metalurgicznej żeliwa, szybkiej analizy składu chemicznego tworzyw i mas formierskich oraz kontroli wymiarów odlewów. Obecnie grupę najważniejszych Klientów Odlewni Polskich S.A. stanowią Firmy z branży kolejowej, samochodów ciężarowych, przemysłu maszynowego oraz przekładni mechanicznych.

Odpowiednia strategia
Odpowiednio skonstruowana strategia umożliwia Spółce konkurowanie z najlepszymi odlewniami krajów wysoko rozwiniętych i pozwala zapewnić wysoką rentowność. Firma dysponuje konkretnymi narzędziami do realizacji swojej strategii. Należy do nich m.in. wieloletni Program Kompleksowej Modernizacji Odlewni, ukierunkowany na pełną automatyzację procesu technologicznego z wykorzystaniem nowoczesnych programów informatycznych oraz narzędzi kontrolno-pomiarowych. Ważną funkcję w realizacji strategii pełni też Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Komponentów Odlewniczych, którego działalność ma na celu wdrażanie innowacyjnych technik i technologii. Kluczowymi elementami strategii Firmy są: wykonywanie odlewów skomplikowanych, jak najbardziej przetworzonych, z wysokojakościowych gatunków żeliw; ciągłe podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników; wdrażanie technik i technologii przyjaznych środowisku; wspólne projektowanie konstrukcji odlewów z Klientem oraz optymalizacja tworzywa odlewniczego; krótki okres uruchamiania nowych pozycji (wykonawstwo omodelowań – CAD, CAM, CNC, projektowanie technologii – program symulacyjny ProCAST); reorganizacja Firmy przez pozostawienie w niej tylko i wyłącznie podstawowych procesów technologicznych, a wyłączenie procesów i działalności pomocniczych (outsourcing); rozwój sieci kooperacyjnej, zwłaszcza w zakresie obróbki mechanicznej oraz zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni (cynkowanie, kataforeza, malowanie proszkowe); rozwijanie obróbki mechanicznej we własnym zakresie; wykonywanie usług odlewniczych w kraju i zagranicą; handel odlewami oraz informatyzacja systemu zarządzania. Strategia zapewnia spełnienie wszelkich wymagań i oczekiwań Klientów, zwłaszcza w zakresie projektowania konstrukcji odlewów, doboru tworzyw wysokiej jakości oraz dostaw na czas komponentów – gotowych obrobionych podzespołów na linię montażu. Odlewnie Polskie S.A. oddają do dyspozycji swoich Klientów wysoko wykwalifikowaną kadrę, zwłaszcza absolwentów renomowanych polskich uczelni technicznych o specjalnościach odlewniczych. Odpowiednie planowanie, zarówno w zakresie inwestycji, jak i kierunku rozwoju, ma kluczowe znaczenie. W Odlewniach Polskich S.A. plany inwestycyjne są określane zazwyczaj na trzy lata. Są to głównie plany związane z techniką, ale ostatnio w Firmie zwraca się uwagę na bardzo istotny fakt związany z zarządzaniem produkcją, właściwym planowaniem, szukaniem nawet małych rezerw czy symulacją różnych wariantów produkcji. Podjęto decyzję o wdrażaniu w Firmie idei Przemysłu 4.0, ze świadomością, iż ta kwestia jest również priorytetem dla całej polskiej gospodarki.

Dbałość o tworzywo
Odlewnie Polskie S.A. w skali roku produkują 900 różnego rodzaju odlewów. Pełnią one bardzo ważne funkcje w samochodach ciężarowych, układach hamulcowych pociągów, maszynach budowlanych, trakcjach kolejowych i wielu innych urządzeniach. Z tego względu dobór odpowiedniego przyszłościowego tworzywa – bardziej wytrzymałego, plastycznego, pozwalającego na pracę odlewów w coraz większych obciążeniach przy zmniejszeniu ich masy – jest kluczowy. Żeliwo ADI jest takim tworzywem, które Odlewnie Polskie S.A. – jako jedyna w Polsce Firma – są w stanie produkować w sposób seryjny, wykonując w pełni samodzielnie cały proces.

Proces technologiczny
Odlewnie Polskie S.A. stawiają na jakość i innowacyjność na wielu polach działania, m.in. w procesie technologicznym. Jest on oparty na wytapianiu żeliwa w trzech piecach indukcyjnych o pojemności siedmiu ton każdy i dwóch automatycznych liniach formierskich z pionowym i poziomym podziałem formy (linia LORAMENDI ze zmienną komorą i linia Heinrich-Wagner-Sinto). Typowe odlewy o ciężarze od 1 do 100 kg są wykonywane w technologii mas bentonitowych. 75% odlewów jest produkowanych z wykorzystaniem rdzeni – większość rdzeni jest wykonywana w technologii cold-box na maszynach Laempe. Szlifowanie odlewów odbywa się z wykorzystaniem automatów szlifierskich i robotów. Odlewnie Polskie S.A. posiadają możliwość obróbki mechanicznej odlewów na gotowo, gruntowania i malowania odlewów oraz częściowego montażu.

Działalność pozabranżowa
Firma Odlewnie Polskie S.A. jest aktywnym członkiem Odlewniczej Izby Gospodarczej, Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz Klastra KOM-CAST. Stałym elementem polityki Przedsiębiorstwa jest działalność charytatywna, głównie dla społeczności lokalnej. Przykładem tego może być plan obchodów 25-lecia Firmy w 2018 r., który zakłada organizację cyklu imprez kulturalnych rozpoczynających się od Sylwestra i obejmujących cztery koncerty w roku dla mieszkańców miasta. Ponadto Firma postanowiła ufundować stypendia dla uczniów klas Technikum Zawodowego w Starachowicach. Zamierza wyposażyć im pracownię w stanowisko dydaktyczne z robotem. Co więcej, w ramach 73. Międzynarodowego Kongresu Odlewników w Krakowie, Odlewnie Polskie S.A. będą gościć odlewników z całego świata.

Certyfikaty i wyróżnienia
Nadrzędnym celem polityki jakości w Odlewniach Polskich S.A. jest produkowanie i dostarczanie wyrobów o jakości spełniającej wymagania i oczekiwania Klientów przy zachowaniu konkurencyjności i opłacalności cen. Drogą do osiągnięcia tego celu jest zarządzanie poprzez jakość i wzrost świadomego zaangażowania kadry odlewniczej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. W Odlewniach Polskich S.A. od 1996 r. obowiązuje certyfikowany system zarządzania jakością oraz system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska.. W 2017 r. wprowadzony został Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Odlewnie Polskie S.A. posiadają również: Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości Producenta materiałowego wg dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych wg AD 2000 – Merkblatt W0/TRD100 – 15.12.2006; tytuł Polska Odlewnia Kwalifikowana z 2004 r., wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości z 2000 r., złoty medal XIV Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa za sposób wytwarzania odlewów łopatek z żeliwa sferoidalnego ausferytyczno-martenzytycznego o podwyższonej odporności na zużycie ścierne do oczyszczarek i mieszarek. Firma otrzymała także: pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odlewania metali żelaznych zlokalizowanej w Odlewniach Polskich S.A. w Starachowicach, wydane przez Wojewodę świętokrzyskiego w Kielcach; Certyfikat Innowacyjności nadany przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z 2011 r., Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom otrzymany w konkursie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej (w 2011 r. i 2014 r.), a także Aprobatę Techniczną IK nr AT/07-2013-0294-00 wydaną przez Instytut Kolejnictwa.

Powody do dumy
Śledząc działalność Odlewni Polskich S.A., można stwierdzić, że jest to prężna Firma, świadoma kierunku swojego rozwoju, stawiająca na jakość i innowacyjność, odważnie idąca do przodu. To Firma dumna ze swojej wieloletniej tradycji, ale jednocześnie patrząca w przyszłość. To Firma dumna ze swoich pracowników, umiejących rozwiązywać nawet bardzo trudne problemy w atmosferze twórczej współpracy.

fb button