ELEKTROMETAL1

Elektrometal SA to dominujące na rynku polskim przedsiębiorstwo w konstrukcji i produkcji urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych i niebezpiecznych dla ludzi warunkach środowiskowych, Oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu. W tym roku spółka obchodzi 70-lecie istnienia. O historii firmy, obecnej działalności Grupy opowiada Pan Andrzej Wojtyła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Proszę powiedzieć, jakie były początki i najważniejsze momenty w historii Państwa firmy?

Z księgi adresowej miasta Cieszyna na rok 1931 dowiadujemy się, że przy ulicy Stalmacha 10 miała siedzibę firma „Franco” Polska Fabryka Szczotek Węglowych Spółka z o. o. Po II Wojnie Światowej na bazie tej fabryki 8 czerwca 1948 roku powstała Wytwórnia Szczotek Węglowych – Spółdzielnia Pracy „Francopol”. Nazwa Elektrometal pojawia się w roku 1950 - związek to miało z rozszerzeniem asortymentu, głównie o metalowe artykuły użytku domowego oraz łącznice telefoniczne. Elektrometal jako Spółdzielnia Pracy funkcjonował do roku 1970, kiedy to został przejęty przez Zakłady Konstrukcyjno-Mechaniczne Przemysłu Węglowego, przy których z przejętej spółdzielni utworzono Zakład Doświadczalny Telemechaniki Górniczej „Elektrometal”. Od tego czasu głównym klientem stał się dla Elektrometalu sektor górnictwa węglowego. Przełomowy dla sposobu zarządzania przedsiębiorstwa był koniec ostatniej dekady XX wieku. Zmiany polityczne, społeczne oraz dynamika, jaka nastąpiła w otoczeniu działalności gospodarczej zmusiły władze Spółki do radykalnych zmian, zwłaszcza w zakresie struktury organizacyjnej, jak i zasad funkcjonowania. Zmiana zarządzania, jaka nastąpiła w okresie przemian społeczno-gospodarczych miała na szczęście doskonale przygotowany grunt. Elektrometal, pomimo działania od samego początku swojego istnienia w sferze wpływów politycznych, miał ukształtowane zaplecze produkcyjne. Wynikało to z charakteru głównego odbiorcy produktów i usług - górnictwa węgla kamiennego. O ile normy ochrony środowiska nie były zbyt restrykcyjnie przestrzegane, o tyle bezpieczeństwo i niezawodność musiały zawsze być na pierwszym planie, bo od nich zależało zdrowie i życie górników. Podobnie było z urządzeniami wspomagającymi dystrybucję gazu. Najtrudniej zmienić świadomość ludzi - w tym przypadku odpowiedzialność za wyrób była przekazywana pokoleniowo, jako naturalne dziedzictwo, ukształtowane od początku istnienia Firmy. Wprowadzanie systemów jakości, nowoczesnego zarządzania, zasad ochrony środowiska czy przepisów bhp odbywało się zatem w sposób naturalny, bez większego obciążenia dla ciągłości produkcji i funkcjonowania Spółki.

Elektrometal SA to doświadczony lider nowoczesnej Grupy Firm w obszarach dla górnictwa, gazownictwa i innych gałęzi przemysłu. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam o oferowanych produktach i usługach?

Elektrometal SA jest znaczącym producentem w zakresie systemów transportu, sterowania, automatyzacji, zasilania i oświetlenia dla przemysłu wydobywczego oraz wiodącym producentem i dostawcą urządzeń wspomagających dystrybucję gazu. Posiadamy doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów w zakresie komunikacji, oświetlenia, automatyzacji, identyfikacji, transportu, wentylacji, pompowni zarówno w nowych, jak i istniejących kopalniach. Dostarczamy wszystkie elementy, a także zapewniamy zarządzanie projektem od strony inżynieryjnej i wdrożeniowej. Produkujemy szeroką ofertę systemów sygnalizacji, komunikacji, sterujących i oświetleniowych oraz rozdzielnice, aparaturę rozdzielczą, transformatory przemysłowe i stacje kompensacji mocy biernej. Instalujemy systemy iskrobezpieczne oraz ognioszczelne instalacje rozdzielcze przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Naszym klientom zapewniamy instalację i uruchomienie różnych systemów transportowych, łącznie z zasilaniem, sterowaniem i automatyzacją, jak również z inżynierią, projektowaniem i rozwojem od najprostszych, po nawet najbardziej złożone systemy przenośników taśmowych. W ramach grupy kapitałowej produkujemy, dostarczamy, instalujemy i wykonujemy rozruch techniczny maszyn głębiących nowej generacji, wciągarek do zawieszania pomostów roboczych i maszyn do głębienia szybów. Są to pierwsze zastosowania takich rozwiązań w historii polskiego przemysłu wydobywczego

Który obszar Państwa działalności jest obecnie najważniejszy i dlaczego?

Wiodącym odbiorcą naszych produktów i usług jest górnictwo w następnej kolejności gazownictwo. Bardzo ważna jest sprzedaż specjalistycznego oświetlenie przemysłowe oraz sprzedaż eksportowa. Trudno odpowiedzieć, który obszar jest najważniejszy. Wszystkich klientów traktujemy wyjątkowo i każdy z nich jest dla nas najważniejszy.

Spółka posiada znaczne zasoby materialne w dziedzinie projektowania nowoczesnych (pod względem technicznym) konstrukcji i technologii oraz wykonywania niezbędnego oprzyrządowania zadaniowego do realizacji produkcji podstawowej i usług oraz planowanych prac modernizacyjnych i rozwojowych. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam o technologiach produkcji i zapleczu produkcyjnym firmy?

Rozwój parku maszynowego postępował na przestrzeni całego okresu działalności Zakładu. W mijającym siedemdziesięcioleciu można wyróżnić etapy związane z modernizacją i rozbudową parku maszynowego. Rozbudowę parku maszyn zapoczątkowały strukturalne zmiany produkcji w latach 50-tych. W tym czasie zainstalowano urządzenia do wytwarzania urządzeń słaboprądowych oraz maszyny do produkcji galanterii metalowej. Kolejno, w latach 70-tych radykalnie zwiększono, w wyniku zmiany formy prawnej, fundusze na rozwój i rozbudowę parku maszynowego. Duże znaczenia miało scalenie całej produkcji i skoncentrowanie Firmy w jednym obiekcie. Lata 80-te to m.in. zakup pierwszych maszyn sterowanych komputerowo do produkcji części reduktorów do gazu. Rozpoczęcie produkcji wysokociśnieniowych sterowników elektrohydraulicznych możliwe było dzięki zainstalowaniu nowoczesnego centrum obróbczego ze sterowaniem komputerowym. Uruchomienie na początku lat 90-tych linii do malowania techniką elektrostatyczną farbami proszkowymi wyeliminowało uciążliwy dla pracowników i otoczenia proces malowania natryskowego z użyciem rozpuszczalników organicznych. Modernizacja linii galwanicznej i zintegrowanie jej z automatem galwanizerskim do cynkowania znacznie zwiększyła wydajność procesu i pozwoliła wyeliminować ręczne przemieszczanie wsadu. Zakup nowoczesnej, sterowanej komputerowo maszyny do wykrawania blach umożliwiło wielozabiegową obróbkę blach pod kątem małych i średnich serii. W końcu lat 90-tych - w związku z uruchomieniem licencyjnej produkcji zaworów redukcyjnych do gazu uruchomiona została nowoczesna linia montażowa reduktorów. Początek nowego wieku to w Elektrometalu era miniaturyzacji. Wdrożenie półautomatu do montażu powierzchniowego oraz pieca rozpływowego do lutowania pozwoliło na miniaturyzację zespołów elektronicznych. W roku 2005 nastąpiła gruntowna reorganizacja centrum obróbki blach na bazie komputerowo sterowanych maszyn. Zapoczątkowana w 2002 roku zmiana technologii montażu obwodów elektronicznych została zakończona w 2006 roku, a unowocześniona w 2011 roku. Zautomatyzowany proces montażu powierzchniowego pozwolił na dalsze skrócenie cykli produkcyjnych oraz wyeliminowanie szkodliwego dla pracowników i środowiska ołowiu. W roku 2008 uruchomiona została linia technologiczna do montażu gazomierzy. W 2017 roku rozpoczęto wdrażanie maszyn i urządzeń w ramach realizacji projektu pt.: „Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy”. Od 1997 roku wdrażamy systemy komputerowe wspomagające wszystkie obszary funkcjonowania firmy. Mamy liczne certyfikaty potwierdzające jakość naszej produkcji. Od 1998 mamy wdrożony i dobrze funkcjonujący system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001.

Elektrometal to nowoczesna Grupa Firm działająca głównie na rynkach górniczym oraz gazowniczym. Jakie podmioty tworzę Grupę Biznesową Elektrometal i co oferują?

Jesteśmy grupą kapitałową w skład, której wchodzą Firmy MWM Elektro Spółka z o. o., Elektrometal Rosja Spółka z o. o., EMGAZ Spółka z o. o., EMMA Spółka z o. o., Elektrometal Energetyka SA i Zakład Górniczy Zagłębie Sp. z o. o. Potencjał Grupy Kapitałowej Elektrometalu, skupiającej Firmy związane z górnictwem, energetyką oraz gazownictwem pozwala na tworzenie zaawansowanych projektów, nowoczesnych konstrukcji i technologii oraz gwarantuje świadczenie specjalistycznych usług na najwyższym poziomie. Potencjał ten pozwala na podejmowanie się rozbudowy i modernizacji kopalń, instalację zaawansowanych, niezawodnych systemów i urządzeń oraz utrzymywanie ich w ciągłej pracy w środowisku trudnym, wrażliwym i wymagającym”.

Co sprawiło, iż Państwa firma odniosła tak duży sukces i zyskała zaufanie swoich klientów?

Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, szkolenia załogi, orientacja na klienta i jakość produktów, ocena produktów przez jednostki trzecie, stały kontakt z klientem i umiejętność wsłuchiwania się w jego potrzeby. Jednak najważniejsi byli pracownicy utożsamiający się z firmą.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Strategicznym potencjałem naszej firmy są kompetencje naszego personelu całkowicie zorientowanego na potrzeby klienta. Kluczem do sukcesu jest stały kontakt z klientem oraz szybkie i elastyczne reagowanie na jego potrzeby.

Proszę powiedzieć, ile osób pracuje w tym momencie nad coraz większym sukcesem, który odnosi firma?

W Firmie obecnie zatrudnionych jest 292 pracowników, w tym z produkcją bezpośrednią związanych jest 160 pracowników. W dziale rozwoju zatrudnionych jest ok 40 pracowników głównie inżynierów Większość stanowią mężczyźni. Załoga jest bardzo stabilna.

Czy na przestrzeni ostatnich dwóch lat były realizowane jakieś inwestycje?

Rocznie inwestujemy od 2 do 8 mln złotych. Ostatnio zakup stanowiska do badania gazomierzy (Test Bench), komora klimatyczna, oddaliśmy budynek, w którym mieści się nasz oddział świadczący usługi dla KGHM. Zakupiliśmy nowe maszyny górnicze i sprzęt górniczy. Modernizujemy nasz obiekt w Cieszynie pod kątem energooszczędności, funkcjonalności i poprawy warunków pracy pracowników.

Czy mają Państwo w planach nowe inwestycje związane z dalszym rozwojem firmy?

Przewidujemy zakup nowych maszyn na produkcję (wieloosiowe centrum frezarskie, wiertarko gwinciarki słupowe), modernizacja hal fabrycznych, uruchomienie nowej linii do produkcji reduktorów i gazomierzy.

Czy 70-lecie firmy jest dla Państwa impulsem do wprowadzenia jakiś zmian?

Każda ważna rocznica jest impulsem do analizy tego, co się już dokonało, ale i popatrzenia w przyszłość spółki. Niewątpliwie ważny jest dla nas rozwój branży gazowniczej. Realizujemy to poprzez projekt celowy finansowany ze środków UE pn. „Innowacyjny punkt-redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla paliw gazowych”

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy polską firmą trwale zakorzenioną w region cieszyński z zaangażowanym i głównie miejscowym personelem. Dumni jesteśmy z naszych inżynierskich dokonań w zakresie produktów znanych na całym Świecie.

Którzy z Państwa klientów są najważniejsi i dlaczego?

Każdy klient jest dla nas ważny i równo traktowany zarówno ten, co kupuje za miliony, jak i ten, który kupuje za przysłowiową złotówkę. Bardzo cenimy sobie bezpośredni kontakt z klientem i wsłuchujemy się w jego opinę o spółce i jesteśmy otwarci na opinię o naszych produktach i usługach.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

Elektrometal od zawsze wspierał finansowo najuboższych z naszego regionu, domy dziecka, przedszkola, współfinansował lokalne wydarzenia kulturalne i sportowe. Uczestniczył w tworzeniu strategii miasta oraz bierze czynny udział w Cieszyńskiej Radzie Biznesu.

Jakimi nagrodami, certyfikatami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Spółka posiada wiele nagród i wyróżnień, które nie sposób tutaj wymienić. Posiadamy potwierdzenia naszej działalności innowacyjnej w postaci patentów czy wzorów użytkowych. W ostatnich latach nasze wyroby były wyróżniane przez Kapitułę Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Czego można Wam życzyć w rok jubileuszu 70-lecia firmy?

Na krótką metę proszę nam życzyć 100 lat, a w perspektywie dłuższej podwojenia naszego „wieku” w tak dobrej kondycji jak do tej pory.