Przekazywanie części składki na konto w otwartym funduszu emerytalnym stwarza realną szansę wypracowania dodatkowych środków na przyszłą emeryturę. Dywersyfikacja oszczędności emerytalnych jest lepszym rozwiązaniem niż lokowanie wszystkich środków na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okazuje się, że przeważająca część Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, co dzieje się z ich składkami emerytalnymi. Przyjrzyjmy się bliżej obiegowi pieniędzy, które mają zapewnić nam środki na emeryturze.

Fakty na temat OFE
Obecnie obowiązkowa składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek, czyli – w największym skrócie – wynagrodzenia brutto. Jeśli zdecydujemy się na oszczędzanie w OFE, na konto ZUS trafi 12,22% środków, na indywidualne subkonto ZUS – 4,38%, a na konto w OFE – 2,92%.

1. Realne zyski
Dlaczego warto oszczędzać w drugim filarze? Odpowiedź jest prosta: na koncie OFE zaksięgowane są realne pieniądze, które w dłuższej perspektywie przynoszą znaczne zyski. Według najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu ostatnich trzech lat średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy wyniosła 6,3%, a PKO BP Bankowy OFE osiągnął stopę zwrotu na poziomie aż 9,07%, zajmując pierwsze miejsce w zestawieniu. (źródło: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/rynek_ofe/Stopy_zwrotu_OFE/stopy_zwrotu_ofe_za_okres_od_29-03-2013_do_31.html)

2. Dziedziczenie środków
Faktem jest również to, że środki zgromadzone na indywidualnym koncie w OFE podlegają dziedziczeniu. Zapis księgowy z konta „zusowskiego” w I filarze w wypadku śmierci po prostu przepada.

3. Dywersyfikacja portfela
Odkładając na przyszłą emeryturę, dobrze jest zastosować różne sposoby oszczędzania. Dywersyfikacja portfela jest najlepszym sposobem pomnażania zysków. O ile w przypadku ZUS o przyroście środków decyduje waloryzacja składek, o tyle, oszczędzając w OFE, możemy wybrać taki fundusz, który uzyskuje najlepsze wyniki inwestycyjne.

4. Bezpieczeństwo
Nad prawidłowym funkcjonowaniem funduszy emerytalnych oraz bezpieczeństwem środków gromadzonych na koncie w OFE czuwa KNF. Należy oczywiście zdawać sobie sprawę z istnienia ryzyka inwestycyjnego i możliwości poniesienia straty z inwestycji.

5. Monitoring wyników
Sami oszczędzający również mogą monitorować to, co dzieje się z finansami zgromadzonymi na ich koncie. Oprócz przesyłanych corocznie przez fundusze informacji klienci mają możliwość wglądu w swoje konto i sprawdzenia aktualnych wyników w każdym czasie.

Mity na temat OFE
Wokół otwartych funduszy emerytalnych , szczególnie wśród osób, które nie interesują się kwestią oszczędzania, narosło wiele mitów. Jednym z nich jest twierdzenie, jakoby raz podjęta decyzja była wiążąca do momentu przejścia na zasłużony odpoczynek.

1. Decyzję zawsze można zmienić
Osoby oszczędzające w OFE niezadowolone z dotychczasowych wyników funduszu mają możliwość dokonania bezpłatnej zmiany na inny otwarty fundusz emerytalny. Przeniesienie dotychczas zgromadzonego kapitału następuje w jednej z czterech sesji transferowych w roku, a mianowicie: lutym, maju, sierpniu lub listopadzie. Wystarczy zawrzeć umowę z funduszem uzyskującym wysokie stopy zwrotu, by móc efektywniej odkładać zabezpieczenie na przyszłość.

2. Oświadczenia nie składamy w OFE
Jeżeli natomiast decydujemy się na zmianę sposobu oszczędzania i chcemy zdywersyfikować swój portfel odkładając część składki emerytalnej w OFE, należy skorzystać z tzw. okienka transferowego. Według obowiązującego prawa taka szansa pojawia się co cztery lata, w okresie od kwietnia do lipca. Warto zwrócić uwagę, że oświadczenie o przekazywaniu części składki do OFE należy złożyć bezpośrednio w jednym z oddziałów ZUS czy wysłać listem poleconym lub za pośrednictwem platformy PUE.

3. Pierwsza praca a wybór OFE
Osoby młode, zwłaszcza te podejmujące pierwszą pracę, powinny wiedzieć, że z decyzją o odprowadzaniu składek do OFE nie muszą czekać na najbliższe okienko transferowe. Na przypisanie składek mają cztery miesiące od rozpoczęcia swojej pierwszej pracy, zanim zostaną one automatycznie w całości przekazane do ZUS.

4. Decyzja dotyczy tylko nowych składek
Kolejnym mitem jest kwestia transferu środków zgromadzonych na kontach ZUS i OFE. Zmiana decyzji nie oznacza, że przekazane zostaną wszystkie zgromadzone oszczędności. Na konto OFE trafią jedynie nowe składki, które wpłyną od chwili zmiany decyzji. Mechanizm ten działa i w drugą stronę – jeśli ktoś zdecyduje się oszczędzać tylko w ZUS, to dotychczasowe składki pozostają w OFE.

5. Wysokie opłaty
Dość powszechnym mitem dotyczącym OFE są rzekomo wysokie opłaty, w znacznym stopniu uszczuplające konta przyszłych emerytów. Nic bardziej mylnego. Obecnie fundusze pobierają zwykle ułamek procenta za zarządzanie kontem, a mimo to generują zyski.

(źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/19930/ofe-czy-zus%3A-prawdy-i-mity-o-okienku-transferowym-%5Binfografika%5D.html).

Osoby niezdecydowane, które bagatelizują kwestię oszczędzania na przyszłą emeryturę, powinny zwrócić uwagę na fakt, że rozłożenie środków między różne instrumenty finansowe daje większą szansę uzyskania dobrych rezultatów niż poleganie jedynie na rozwiązaniach systemowych. Wystarczy zresztą spojrzeć na osiągane przez OFE wysokie stopy zwrotu, które pokazują, że oszczędzanie jest efektywne i warto profilaktycznie zadbać o lepszą emeryturę.