magazine top

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. jest położony na południowo-wschodnim obrzeżu województwa opolskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie z Republiką Czeską. Nazwa Spółki nawiązuje do jej wieloletniej tradycji. Dziś Przedsiębiorstwo zajmuje się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą.

Obecnie jego oferta handlowa w zakresie produkcji zwierzęcej obejmuje hodowlę bydła, głównie krów mlecznych, natomiast produkcja roślinna jest oparta o dwa działy: dział roślin zbożowych i przemysłowych oraz dział roślin okopowych i pastewnych.

Historia Przedsiębiorstwa
Początek działalności Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kietrzu przypada na 17 lipca 1967 r. Spółka zaczęła funkcjonować na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu. Kombinat, drugi pod względem wielkości PGR w Polsce, obejmował 8 Zakładów Rolnych zajmujących łącznie 5877 hektarów, położonych na południu województwa opolskiego, tuż przy granicy z Czechosłowacją. Zakłady rolne tworzące Kombinat zaliczano do tzw. „przykopalnianych” gospodarstw, które wytwarzały artykuły rolne dla górników z pobliskich kopalń. W 1969 r. w skład Kombinatu weszło kolejne gospodarstwo rolne z Państwowego Funduszu Ziemi. W następnych latach Kombinat obligatoryjnie przejmował grunty z Funduszu Ziemi oraz częściowo z wykupu od rolników indywidualnych. Były to ziemie w zasadzie niechciane, opuszczone i zaniedbane, z licznymi zniszczeniami wojennymi oraz niemal całkowicie zdewastowaną infrastrukturą gospodarczą. Od tego czasu Kombinat prężnie się rozwijał, powiększając stan posiadania nie tylko ziemi, ale również majątku trwałego, wprowadzając równocześnie innowacyjność i postęp w produkcji, oraz doskonalił metody zarządzania i organizacji pracy. Na początku działalności w Kombinacie pracowało 951 osób. Produkcja zwierzęca obejmowała krowy mleczne i trzodę chlewną. W 1964 r. otwarto Zakład Mechaniczny, a rok później Zakład Remontowo-Budowlany. Kombinat Rolny Kietrz w swojej nowoczesnej formie powstał 01.09.1993 r. Został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Obecnie Prezesem Zarządu Spółki jest Mariusz Sikora. Na dzień dzisiejszy Spółka dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych 9053 hektarów gruntów. Użytki rolne obejmują 8861 hektarów, z czego grunty orne stanowią 8124 hektarów, a użytki zielone 737 hektarów. Powierzchnia gruntów ornych zlokalizowana jest na 77 polach zmianowania, a średnia wielkość pola wynosi 103 hektarów.

Produkcja zwierzęca
Hodowla bydła, a w szczególności krów mlecznych, jest podstawowym kierunkiem działalności Spółki w produkcji zwierzęcej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w hodowli jałówek cielnych i buhajów hodowlanych, a także w produkcji żywca wołowego. Na dzień dzisiejszy hodowla bydła jest skoncentrowana w obiektach w Pilszczu, Baborowie, Krotoszynie i Langowie. Łącznie w tych centrach jest hodowanych 3000 krów mlecznych, co razem z młodzieżą daje pogłowie wielkości 7000 sztuk. Aktualnie hodowla prowadzona jest w oparciu o rasę polską holsztyno – fryzyjską odmianę czarno - białą. Obiekty hodowlane są wyposażone w podstawowe maszyny do produkcji zwierzęcej, a ich przestrzeń produkcyjna zamyka się w granicach obiektów hodowlanych. W Spółce przygotowano w pełni wystarczającą bazę wyjściową dla dalszego doskonalenia hodowli bydła. W prowadzeniu prac hodowlanych i selekcji wykorzystuje się genomową ocenę wartości hodowlanej jałówek do zabiegu superowulacji i przenoszenia zarodków. Systematyczna poprawa genetyki stada, poprzez odpowiedni dobór nasienia buhajów, a także kierunkowa selekcja posiadanego bydła oraz ciągła poprawa dobrostanu zwierząt prowadzi do poprawy wydajności mleka oraz utrzymuje jego wysoką jakość. Każda krowa Kombinatu Kietrz daje rocznie powyżej 10 tys. litrów mleka (maksymalnie nawet do 13. tys.; średnia wydajność mleka od krowy w 2015 r. wyniosła 10 514 litrów). Codziennie z Zakładu wyjeżdżają 3 cysterny z transportem liczącym 76 tys. litrów mleka, co rocznie daje produkcję ponad 27 mln litrów. Warto wspomnieć, że bydło z hodowli Kombinatu Rolnego Kietrz otrzymuje wiele nagród i wyróżnień na wystawach i w konkursach, niejednokrotnie otrzymując tytuły czempionów.

Produkcja roślinna
Rejon, w którym znajduje się Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. (podnóże Gór Sowich i Bramy Morawskiej) charakteryzuje się dobrymi warunkami glebowo-klimatycznymi do prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej. Gleby są dobre (przewaga gleb klasy II, III a i IV a, jednak są one położone na terenach pagórkowatych i pofałdowanych, co znacznie naraża je na erozję wodną i wietrzną. Średnia opadów w roku wynosi około 500–550 mm, ale nie są one rozłożone równomiernie – w ciągu roku mogą występować nawet 3–4 miesięczne okresy suszy. Od wielu lat wpływy uzyskiwane z produkcji roślinnej decydowały w zasadniczy sposób o kondycji finansowej Przedsiębiorstwa. Jeszcze w 2008 r. produkcja roślinna stanowiła dominującą gałąź gospodarki Spółki. Obecnie Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. specjalizuje się w uprawie 4 podstawowych gatunków roślin towarowych: pszenicy (ozimej – kwalifikowany materiał siewny i konsumpcyjnej – duże, jednorodne partie), kukurydzy na ziarno, rzepaku ozimego i buraka cukrowego. Znaczną powierzchnię gruntów zajmują rośliny pastewne: kukurydza, lucerna i życica, które zabezpieczają w pełni potrzeby pasz objętościowych dla bydła. Produkcja roślinna nadal jest ważną częścią produkcji Spółki. Od wielu lat utrzymywana jest w tej dziedzinie ustabilizowany udział gatunków w strukturze zasiewów. W zależności od efektywności produktów udział ten może ulegać zmianie, ale z reguły w niewielkim zakresie. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. stale pracuje nad doskonaleniem etapów produkcji, z których każdy jest jednakowo ważny – uprawa ziemi, dokładność siewu, ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami, precyzyjne nawożenie oraz jakość i terminowość zbiorów (dzięki czemu ogranicza się straty), a także konserwacja zebranych produktów. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. ma bogate doświadczenie w zakresie doboru odmian, uprawy oraz nawożenia i ochrony roślin, co wpływa na wysoką wydajność uprawianych roślin towarowych. Zabiegi agrotechniczne na zlecenie produkcji roślinnej realizowane są przez Zakład Mechanizacji, w którym zgromadzony jest cały sprzęt rolniczy, jak również operatorzy sprzętu.

Ważne inwestycje w rozwój
W ostatnich latach Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. wdrożył inwestycje w nowe technologie w produkcji roślinnej i zwierzęcej (m.in. zainwestował w nowe fermy bydła mlecznego). Tym sposobem odpowiedział na wymogi rynku w zakresie ilości i jakości towaru oraz konkurencyjności i opłacalności. Stworzenie jednego dużego Zakładu pozwoliło lepiej zarządzać całą produkcją, efektywniej wykorzystywać środki produkcji, park maszynowy, budynki gospodarcze i magazyny oraz zasoby ludzkie.

Potencjał działów Przedsiębiorstwa
W strukturze organizacyjnej Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o. wydzielone są następujące organizmy: Zakład Usług Produkcyjnych i Remontowych, Dział Inwestycji i Budownictwa, Zakład Mechanizacji oraz Zakład Usług Mieszkaniowych, tworząc w ten sposób jednostkę organizacyjną o silnym potencjale, przygotowaną do świadczenia usług w wielokierunkowym zakresie i grupującą fachowców w niezbędnych branżach. W ramach Działu Inwestycji i Budownictwa Spółka przygotowuje, realizuje, nadzoruje i prowadzi inwestycje własne oraz zlecone innym wykonawcom. Ponadto Dział ten nadzoruje i prowadzi na bieżąco prace związane z ochroną środowiska. Zakład Mechanizacji stanowi wysoce wyspecjalizowane zaplecze konserwacyjne i remontowe dla należącego do Przedsiębiorstwa parku maszynowego, urządzeń i wyposażenia obiektów hodowlanych, szczególnie w zakresie urządzeń i instalacji udojowych. Ogólnodostępna własna stacja diagnostyczna z pełnym zakresem usług serwisu samochodowo-ciągnikowego zapewnia pełną obsługę wszystkich potrzeb transportu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki. Współpracuje w szerokim zakresie z firmami handlującymi sprzętem rolniczym w zakresie szerokiej oferty usług serwisowych. Do zadań Zakładu Usług Mieszkaniowych należy zaspokajanie zgłaszanych potrzeb mieszkańców i wykonywanie remontów.

Stadnina Koni Huculskich
Jednym z ważnych wydarzeń w Spółce w ostatnich latach było włączenie do Kombinatu 01.11.2013 r. Stadniny Koni Huculskich w Gładyszowie. W ten sposób zwiększono ogólną powierzchnię Kombinatu do 9211 hektarów. Warto podkreślić, że SKH jest największą stadniną koni tej rasy na świecie. Konie huculskie z tej hodowli regularnie odnoszą sukcesy na wystawach i w zawodach sportowych w Polsce i za granicą – zdobyły wiele medali i pucharów. Są także wykorzystywane w hipoterapii, a również jako konie rodzinne i użytkowe. SKH to raj dla miłośników koni huculskich. Warto zobaczyć m.in. z atrakcyjną „ścieżkę huculską”, czyli tor przeszkód ustawionych na dystansie od 300 do 1000 m. Tor ten znakomicie nadaje się do sprawdzenia szczególnych zdolności hucułów. Miłośnicy koni huculskich mogą także wybrać się na Dni Huculskie organizowane w Regietowie przez SKH. Jednym w obiektów SKH w Regietowie jest Hotel Jaśmin. Jego nazwa pochodzi od imienia czołowego ogiera Jaśmina, zasłużonego w polskiej hodowli koni huculskich. Hotel oferuje 60 miejsc noclegowych. Cisza i spokój okolicy pozwalają gościom na bliski kontakt z przyrodą. Na miejscu można też wybrać się np. na jazdę konną z instruktorem. 

fb button

grab my essay banner

logo jooble