magazine top

Dzięki umowie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Santander Bank Polska zaoferuje przedsiębiorcom gwarancje bankowe, podnoszące poziom bezpieczeństwa finansowego. Już teraz również najwięksi przedsiębiorcy mogą skorzystać w banku z Funduszu Gwarancji Płynnościowych uruchomionego przez BGK. Określony w umowie z BGK limit portfelowej linii gwarancyjnej dla Santander Bank Polska to 13 mld zł.

Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać gwarancji do 31 grudnia 2020 r. Mogą one dotyczyć nowych oraz odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych, udzielonych w rachunku bieżącym oraz w formie linii kredytowych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż czas trwania kredytu plus 3 miesiące i maksymalnie na 27 miesięcy.

Nową formą zabezpieczenia, udzielanego na podstawie złożonego wniosku może zostać objęte nawet 80% kwoty udzielonego finansowania (czyli kwoty kredytu), przy czym minimalna kwota udzielonej gwarancji to 3,5 mln zł., a maksymalna – 200 mln zł. Z kolei maksymalna, łączna kwota kredytu (we wszystkich bankach) zakwalifikowanego do objęcia gwarancją to 250 mln zł na jednego kredytobiorcę.

fb button

grab my essay banner

logo jooble