magazine top

zzop

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej Miasta Poznań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. O działalności firmy opowiada Pani Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Proszę powiedzieć, jakie były początki Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. i jakie momenty były najważniejsze w historii jej rozwoju?

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. został powołany w 1984 roku dla realizacji zadania własnego o charakterze użyteczności publicznej Miasta Poznań. Spółka realizuje zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez prowadzenie Składowiska odpadów komunalnych, Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 • Prowadzi działalność związaną z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami, polegającą w szczególności na:
 • Zarządzaniu i eksploatacji RIPOK składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
 • Zarządzaniu i eksploatacji RIPOK Biokompostownia - Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów kuchennych przeznaczonych dla Regionu II określonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Opadami na lata 2016-2022;
 • Prowadzeniu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
 • Bieżącej eksploatacji i końcowej rekultywacji składowiska;
 • Unieszkodliwianiu biogazu w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz sprzedażą nadwyżki wytwarzanej energii elektrycznej;
 • Przedsięwzięciach sprzyjających utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta Poznania;
 • Prowadzeniu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, zbiórce odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odbiorze gromadzonych selektywnie odpadów;
 • Zbieraniu i odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • Odzysku, doczyszczaniu, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów;
 • Przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji;
 • Prowadzeniu edukacji ekologicznej;
 • Produkcji i sprzedaży nawozu organicznego;
 • Świadczeniu usługi dzierżawy wraz z usługą mycia pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

Spółka stawia na ciągły rozwój zgodny z aktualnymi przepisami i priorytetami w sektorze gospodarki odpadowej i wyznaczonymi długoterminowymi celami. Wdrażane są coraz to nowsze rozwiązania technologiczne mające na celu przetwarzanie odpadów w celu pozyskiwania nowych surowców i materiałów w sposób przyjazny dla środowiska. Dynamicznie się rozwijamy i stajemy się ekspertem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla zwiększenia odzysku i recyklingu. Na tym polu odnosimy coraz większe sukcesy. Spółka jako pierwsza w Polsce wprowadziła Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wybudowała jedną z najnowocześniejszych w tej części Europy Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Spółka samodzielnie prowadzi zagospodarowywanie odpadów unieszkodliwianych na składowisku i posiada m.in. elektrociepłownie biogazową oraz biokompostownię. Czy mogą Państwo opowiedzieć nam szerzej o oferowanych przez Zakład usługach, produktach oraz posiadanych instalacjach?

W grudniu 2015 roku Spółka zrealizowała inwestycję polegającą na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów zebranych selektywnie. Celem projektu było stworzenie w Regionie II gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Województwa Wielkopolskiego zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych. Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych powstał kluczowy element systemu, który pozwoli m.in. na wywiązanie się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie. Podkreślić również należy, iż zastosowanie w budowanej instalacji nowoczesnej technologii zapewnia utrzymanie standardów ochrony środowiska w Regionie II. Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady są przetwarzane w energię elektryczną i cieplną oraz kompost, który może być stosowany w ogrodach, terenach zieleni lub przy uprawie roślin doniczkowych. Na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie funkcjonują również zespół obiektów odgazowania i produkcji energii oraz zespół oczyszczalni wód odciekowych. Moc zainstalowanej elektrociepłowni biogazowej wynosi 1,2 MWe, gdzie zamontowano cztery zespoły prądotwórcze, w których unieszkodliwiany jest biogaz. W procesie jego spalania następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, natomiast jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej. Zespoły prądotwórcze wyposażone są w instalację odzysku energii cieplnej. Odzyskana energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń biurowo-magazynowo-socjalnych oraz do produkcji ciepłej wody. Od 1996 roku na składowisku eksploatowana jest oczyszczalnia odcieku do której wody odciekowe z kwater składowania odpadów, systemem drenażu dennego, odprowadzane są poprzez zbiorniki retencyjne. Oczyszczalnia odcieku działa na zasadzie odwróconej osmozy. Wody odciekowe oczyszczone odprowadzane są do stawu naturalnego i dalej do środowiska. Spółka prowadzi również trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) przeznaczone do przyjmowania i okresowego magazynowania odpadów problemowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych: PSZOK przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów m. Poznania w Suchym Lesie), PSZOK przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284, PSZOK przy ul. Wrzesińskiej 12. Uzupełnieniem stacjonarnych PSZOK-ów jest Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. Gratowóz, który zgodnie z ustalonym harmonogramem odbiera nieodpłatnie od mieszkańców wytworzone w domach odpady. Działalność tego typu punktów oraz ich odpowiednia promocja prowadzą do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, a co za tym idzie do skuteczniejszej segregacji odpadów na terenie regionu II województwa wielkopolskiego.

Ochrona środowiska naturalnego to jeden z głównych celów firmy. Proszę powiedzieć co sprawiło, iż Państwa firma odniosła sukces i zyskała zaufanie mieszkańców?

Na sukces firmy składa się wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest poszerzanie na bieżąco oferty świadczonych usług poprzez prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych jak również wdrożenie w ostatnich latach programu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych czy sprzedaży oraz dzierżawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Takie działania pozwalają na budowanie korzystnych długoterminowych relacji z klientami. Nie bez znaczenia jest również długoletnie doświadczenie w branży, co zaowocowało doskonałą znajomością rynku odpadowego i pozwala na ocenę oraz prognozowanie rozwoju nowych technologii. Stałe poszukiwanie nowych rozwiązań jest szczególnie ważne i stanowi ważny czynnik sukcesu.

Proszę powiedzieć, co jest najważniejsze w Państwa działalności? Co jest strategicznym potencjałem Państwa firmy i kluczem do sukcesu?

Strategicznym potencjałem naszej firmy są kompetencje naszego personelu całkowicie zorientowanego na potrzeby i wymogi systemu odpadowego. Kluczem do sukcesu jest stały rozwój poprzez wdrażanie nowych rozwiązań, technologii oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany i potrzeby gospodarki odpadami.

Waszym największym kapitałem jest wyszkolona i doświadczona kadra. Czy mogą nam Państwo opowiedzieć o kadrze specjalistów, którzy na co dzień realizują skomplikowane projekty?

Spółka stawia na kreatywne i profesjonalne zarządzanie. Stawia jasno określone wspólne cele, do których dąży jako zespół. W naszej firmie dominuje otwarte podejście do nowych pomysłów, stawiamy też na bezpośrednią i szczerą komunikację.

Jakość to dla Państwa priorytet. Współpracują Państwo z wieloma dostawcami oraz podwykonawcami. Czy chcieliby Państwo szczególnie wyróżnić któreś firmy - Państwa głównych partnerów?

Nie koncentrujemy się na współpracy tylko z wybranymi i stałymi kontrahentami czy partnerami. Jesteśmy otwarci na nową współpracę. Staramy się na bieżąco dywersyfikować naszą bazę wykonawców i podwykonawców. Kwestią priorytetową jest dla nas jakość świadczonych usług oraz profesjonalna i rzetelna współpraca.

Jakie inwestycje/działania związane z rozwojem Zakładu Zagospodarowania Odpadów były realizowane na przestrzeni ostatnich kilku lat?

Spółka nastawiona jest na ciągły rozwój zgodny ze strategią i oczekiwaniami gospodarki odpadowej i recyklingu. Bardzo ważne jest dla nas tworzenie wartości firmy świadomej środowiskowo. Na przestrzeni ostatnich lat podjęliśmy szereg działań m.in.:

 • Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych
 • Rekultywacja kwatery P3 wraz z Instalacją odgazowania
 • Wdrożenie programu pilotażowego selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych
 • Usługa sprzedaży i dzierżawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych

Jesteście przedsiębiorstwem nieustannie poszukujecie lepszych rozwiązań i nowych technologii w dziedzinie zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska. Jak oceniają Państwo przyszłość Spółki i jakie są w związku z tym plany firmy na najbliższe lata?

Głównym celem długoterminowym Spółki jest zarządzanie wartością przedsiębiorstwa poprzez wielowymiarowy rozwój jego działalności realizowany poprzez współdziałanie z innymi przedsiębiorstwami powiązanymi ze Spółką. Istotna dla nas jest również popularyzacja wiedzy i edukacji ekologicznej. Kształtowanie postaw ekologicznych na różnych poziomach i wymiarach świadomości społeczeństwa mieszkańców, przedstawicieli samorządów, i instytucji wspierających rozwój. W najbliższym latach planujemy podjąć inwestycje mające istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki m.in.:

 • Budowa nowych kwater składowania odpadów
 • Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • Fotowoltaika
 • Współpraca w ramach Poznańskiego Klastra Energii
 • Budowa magazynu oraz doposażenie w specjalistyczny sprzęt dla Instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych

Z czego są Państwo najbardziej dumni?

Jesteśmy dumni, że dzięki nam zwiększa się świadomość ekologiczna wśród mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej. Jesteśmy wzorem dla innych miast w Polsce i Europie o czym świadczą liczne wycieczki odwiedzające nasze Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biokompostownię.

Czy angażują się Państwo w działalność pozabranżową, jak na przykład akcje charytatywne, imprezy sportowe i kulturalne?

W zakresie wsparcia lokalnych akcji podejmujemy szereg działań informacyjno-edukacyjnych:

 • Organizujemy wycieczki i zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. Gratowiskach
 • Organizujemy i współorganizujemy akcje informacyjno-edukacyjne, festyny, pikniki, happeningi o tematyce proekologicznej
 • Odwiedzamy szpitale dziecięce przekazując gadżety edukacyjne
 • Wspieramy fundacje przekazując materiały informacyjno-edukacyjne, środki na zakup pomocy dydaktycznych
 • Uczestniczymy w targach o tematyce edukacyjnej i ochrony środowiska
 • Uczestniczymy w konferencjach dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • Organizujemy pogadanki edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami z pomocą zakładowych maskotek Felka Flaszki i Brata Peta.
 • Wspieramy placówki oświatowe w zakresie przekazania materiałów informacyjno-edukacyjnych
 • Prowadzimy stronę internetową o tematyce edukacyjno-informacyjnej związanej z gospodarką odpadami i ekologią
 • www.odpady.poznan.pl.
 • Rozprowadzamy ulotki, plakaty, kalendarze i książeczki edukacyjno-informacyjne oraz gadżety promocyjne informujące o prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów
 • Organizujemy zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD za pośrednictwem Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Gratowozu
 • Prowadzimy Punkt „Drugie Życie” na Gratowisku przy ul. Wrzesińskiej, gdzie mieszkańcy mogą oddać lub nabyć za niewielką opłatą rzeczy będące w dobrym stanie technicznym

Jakimi certyfikatami, nagrodami, tytułami i wyróżnieniami mogą i chcą się Państwo pochwalić?

Każdego roku klasyfikujemy się na podium w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej organizowanym przez magazyn Strefa Gospodarki i Dziennik Gazeta Prawna. Ranking ma na celu przedstawienie czołówki branży komunalnej, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw. Ponadto każdego roku uczestniczymy w Konkursie Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu, gdzie nagradzani jesteśmy za kompleksowe działania dotyczące zbiórki zużytych baterii oraz ZSEE. Od wielu lat posiadamy certyfikaty ISO ISO 9001 oraz ISO 14001. System zarządzania jakością (ISO 9001) podnosi standardy usług i działań realizowanych przez ZZO, natomiast system zarządzania środowiskowego (ISO 14001) wyznacza kierunki działań w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów wytwarzanych na terenie miasta Poznania.

fb button

grab my essay banner

logo jooble