magazine top

Planując zabudowę działki, należy wziąć pod uwagę usytuowanie budynków i innych obiektów. Przepisy prawa budowlanego zakładają bowiem pewne odległości, które należy zachować. I tak budynki muszą być odsunięte od zabudowy na działkach sąsiednich, od siebie, od granicy oraz także od drogi. Warto o tym pomyśleć nawet jeszcze przed zakupem danej nieruchomości gruntowej, dzięki czemu unikniemy później problemów czy rozczarowania.

Odległość budynku od drogi

Zgodnie z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych „w terenie zabudowy obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

a) 30 m od autostrady;
b) 20 m od drogi ekspresowej;
c) 10 m od ogólnodostępnej drogi krajowej;
d) 8 m od ogólnodostępnej drogi wojewódzkiej albo powiatowej;
c) 6 m od ogólnodostępnej drogi gminnej”.

W takiej odległości może stanąć zabudowa. Zmniejszenie odległości może zostać zatwiedzone tylko za zgodą zarządcy drogi.

Odległość budynku od drogi wynosi więc zwykle właśnie 10, 8 lub 6 metrów. Niezbyt często bowiem budowane są domy w bliskiej odległości od autostrady czy drogi ekspresowej. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wymienione w ustawie odległości nie odnoszą się do dróg o innym charakterze – to jest do dróg prywatnych czy osiedlowych.

Linia zabudowy od drogi

Zabudowa działki dotyczy obiektów budowlanych. Warto wiedzieć, że obiektem budowlanym nazywamy budynek razem z instalacjami, a także urządzeniami technicznymi. Również obiekty budowlane stanowią obiekty małej architektury. Dotyczy to także ogrodzenia. Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 29 stycznia 2015 r.: urządzeniem budowlanym jest ogrodzenie działki zabudowanej, natomiast w przypadku działki niezabudowanej ogrodzenie stanowi obiekt budowlany. Wówczas odległość należy zachować jedynie od drogi. Ogrodzenie bowiem może być postawione nawet w granicy działki, więc innych odległości nie trzeba zachowywać.

Planując budowę na działce, należy więc pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości od drogi. Od zasad określonych w ustawie o drogach publicznych istnieją jednak pewne wyjątki. Możliwe jest bowiem zbliżenie domu do granicy z drogą, o ile wyrazi na to zgodę zarządca danej drogi.

Nie można jednak uzyskać takiej zgody w przypadku dróg ekspresowych i autostrad, ale można starać się o zmniejszenie odległości budynku od drogi w przypadku innych dróg publicznych.

Wniosek o przybliżenie zabudowy do drogi musi być jednak odpowiednio uzasadniony. Zarządca, analizując wniosek, sprawdzi przede wszystkim to, czy zachodzi konieczność uzasadniająca zbliżenie budynku do granicy z drogą i czy takie działanie nie obniży bezpieczeństwa na drodze.

Dodatkowo odstępstwa od tych wymaganych ustawowo odległości mogą też być zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czasami bowiem usytuowanie budynków wzdłuż drogi wiąże się np. z historycznymi przesłankami związanymi z układem urbanistycznym.

Bibiografia:

fb button

grab my essay banner

logo jooble