magazine top

Jeśli w miarę upływu czasu, nasza działalność rozwija się, spółka cywilna może przestać być odpowiednią dla niej formą. Warto więc wiedzieć w jaki sposób ją rozwiązać.

Czym jest spółka cywilna

Spółka cywilna jest rozwiązaniem stosowanym często, aby umożliwić prowadzenie biznesowych przedsięwzięć dwóch lub więcej wspólników. Im jednak bardziej rozrasta się działalność, tym korzystniejsze może być zmienienie formy organizacyjnej na inną, bardziej przystającą do skali przedsięwzięcia - na przykład spółkę komandytową czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Może też okazać się, iż spółka cywilna będzie musiała być rozwiązana z mocy prawa.

Wyróżnia się dwa znaczenia spółki cywilnej - określić ją można jako stosunek cywilnoprawnym powstały na skutek umowy między wspólnikami lub jako samą umowę, regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Umowa zawierana przez wspólników może mieć cel wyłącznie gospodarczy - zakłada on, że korzyść uzyskają wszyscy wspólnicy. Spółka cywilna to forma idealna to prowadzenia działalności gospodarczej o niewielkich rozmiarach. Ponoszonym w jej wypadku ryzykiem jest kwestia odpowiedzialności za długi.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Wyróżnić możemy trzy przyczyny rozwiązania spółki cywilnej. Odbyć się to może na mocy jednomyślnej uchwały lub umowy wspólników, przybierającej formę pisemną. Drugą sytuacją jest rozwiązanie spółki cywilnej z mocy prawa - na przykład z powodu upływu czasu trwania spółki, po osiągnięciu przez spółkę celu, dla którego ją utworzono lub też jeżeli osiągnięcie tego celu nie jest możliwe, albo, jeśli ze spółki dwuosobowej występuje jeden ze wspólników czy też gdy wspólnik umiera. Trzecią przyczyną jest rozwiązanie spółki cywilnej na mocy orzeczenia sądu, jeśli żąda tego jeden ze wspólników lub ogłoszona została jego upadłość. Więcej znaleźć można pod linkiem: https://jakubowskazawada.com/publikacje/rozwiazanie-spolki-cywilnej/.

Gdy wspólnik wypowiada swój udział

W sytuacji gdy spółkę zawarto na czas nieoznaczony, każdy ze wspólników może z niej wystąpić poprzez wypowiedzenie swojego udziału na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Termin ten można zmienić w umowie spółki. Jest też możliwość wypowiedzenia z ważnych powodów bez zachowania terminów wypowiedzenia. Co może stanowić taki powód? Na przykład dokonywanie przez spółkę nielegalnych transakcji, pozbawienie wspólnika prawa do wykonywania zawodu czy też niedające się usunąć konflikty między wspólnikami. Wypowiedzenie przez wspólnika udziału może być przyczyną rozwiązania spółki - jeśli tak stanowi umowa lub gdy taką uchwałę podejmą wspólnicy. Taka sama sytuacja zachodzi również wtedy, gdy w spółce jest zaledwie dwóch wspólników. 

Jak przebiega likwidacja spółki cywilnej

Sposób likwidacji spółki cywilnej określają przepisy prawne. Powoduje ona konieczność zaspokojenia wierzycieli spółki. Warto mieć w tym zakresie obsługę prawną. Prawnik pomoże nam bowiem przeprowadzić procedurę w sposób dopełniający wszelkich formalności z nią związanych (więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod linkiem https://jakubowskazawada.com/obsluga-prawna-firm/).

Prawo daje wspólnikom możliwość podjęcia uchwały o podziale majątku bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Najczęściej jednak do niego dochodzi, po to, aby zamknąć bieżące sprawy spółki, wykonać zobowiązania i ściągnąć wierzytelności. Likwidacja przebiega w etapach - konieczna jest zapłata długów, następnie zwrot wkładów wniesionych przez wspólników do spółki oraz podzielenie powstałej nadwyżki. Podziału tego dokonuje się proporcjonalnie do stopnia uczestnictwa w zyskach spółki.

Zdecydowanie lepiej jest jeśli wspólnicy dogadają się. Gdy natomiast nie mogą dojść do porozumienia, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego przed sądem. Postępowanie kończy się postanowieniem o podziale majątku po spółce.

Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie jakubowskazawada.com.

fb button

grab my essay banner

logo jooble