magazine top

 baner-podstrona1

Skrót ADR oznacza umowę europejską, która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Każdy kierowca, który ma zamiar przewozić tego typu materiały, w tym towary wybuchowe, musi posiadać stosowne uprawnienia. W celu ich zdobycia konieczne jest z kolei ukończenie kursu ADR. Do dyspozycji są zarówno kurs podstawowy, jak i kurs ADR specjalistyczny.

Kurs ADR na przewóz towarów niebezpiecznych


Kurs ADR jest niezbędny, jeśli kierowca chce przewozić towary niebezpieczne. Kończy się on egzaminem pod nadzorem przeprowadzającego go instruktora, który zdawany jest przed dwuosobową komisją powołaną przez marszałka danego województwa. Odbywa się ono w ośrodku szkolenia. O zaświadczenie ADR mogą ubiegać się osoby mające ukończone 21 lat i mające prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jeśli zaświadczenie uzyskiwane jest po raz pierwszy, to wymagane jest ukończenie kursu początkowego ADR.

Kursy ADR - http://trawers.cze.pl/kurs-adr/

Po uzyskaniu stosownego zaświadczenia, uprawnienia ważne są przez okres pięciu lat. Po upłynięciu tego czasu, konieczne jest odnowienie uprawnień, co wymaga ponownego zapisania się na kurs i uiszczenia stosownej opłaty. Jest ona wówczas nieco niższa niż cena kursu podstawowego. Zaleca się odnowić uprawnienia na około pół roku przed datą wygaśnięcia ważności licencji. Każdy towar przypisany jest do odpowiedniej klasy. Oprócz klasyfikacji ustalane są również nr. UN i grupa pakowania. Klasa 1 obejmuje materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, rozrzutem, pożarem i skrajnie niewrażliwe. Natomiast klasa 2 dotyczy gazów – palnych, niepalnych i nietrujących oraz gazów trujących. W klasie 3 znajdują się materiały ciekłe zapalne. Z kolei klasa 4 dotyczy materiałów stałych zapalnych, samoreaktywnych, wybuchowych stałych odczulonych, samozapalnych oraz wytwarzających gazy zapalne w zetknięciu z wodą. Klasa 5 obejmuje materiały utleniające, w tym nadtlenki organiczne, a klasa 6 materiały trujące – w tym materiały zakaźne. Jeśli chodzi zaś o klasę 7, to dotyczy ona materiałów promieniotwórczych, klasa 8 materiałów żrących a klasa 9 różnych materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

fb button

grab my essay banner

logo jooble