magazine top

Zakup samochodu używanego to istna loteria. Wie o tym każdy, kto choć raz kupował auto z komisu czy od osoby prywatnej. Niestety sprzedający mają tendencje do nieujawniania prawdziwych faktów i historii pojazdu. Z tego względu niestety nierzadko kupujący jakiś czas po transakcji orientują się, że pojazd zawiera różne ukryte usterki. O ile wynikają z naturalnej eksploatacji, o tyle sytuacja jest jasna – nie ma podstaw do roszczeń. Jeśli jednak wady zostały ukryte, a po jakimś czasie wychodzą na jaw, kupujący powinien domagać się swoich praw. Co ważne, można próbować dokonać zwrotu samochodu także kupionego od osoby prywatnej.

Rękojmia za rzecz sprzedaną

Na mocy art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną (tzw. rękojmia) dotyczy sytuacji, gdy przedmiot ten ma wadę fizyczną lub prawną. Uprawnienia kupującego w takiej sytuacji reguluje natomiast treść art. 560. Określa on, że w sytuacji wykrycia wady w rzeczy sprzedanej – tutaj samochodzie – kupując może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający sprawnie naprawi tę wadę lub wymieni rzecz na nową. Warto też nadmienić, że jeśli wada nie jest istotna, kupujący nie może odstąpić od umowy.
Prawa osoby kupującej potwierdza i wyjaśnia także wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2012 roku. Precyzuje on, że rękojmia to pewnego rodzaju ryzyko sprzedającego – obowiązuje ona bowiem także, jeśli on sam nie wiedział o wadach rzeczy sprzedawanej. Co więcej, jeśli miał ich świadomość, jego odpowiedzialność tym samym dodatkowo wzrasta. Poza tym wyrok określa również, że kupujący nie musi znać się na kupowanej rzeczy, owszem, powinien starannie przemyśleć zakup, ale mimo to rękojmia obowiązuje.

Zobacz też: https://www.prawo-cywilne.info/czy-mozna-wycofac-sie-z-zakupu-samochodu-od-osoby-prywatnej-725-c.html

Odpowiedzialność sprzedawcy

Na początek warto przypomnieć, że sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy wynikające z normalnej eksploatacji. Zasadniczo jednak wada fizyczna zmniejsza wartość przedmiotu transakcji – o ile wada ta istniała w momencie sprzedaży przedmiotu.
Jeśli kupujący wiedział o wadzie podczas zawierania umowy kupna–sprzedaży, wówczas odpowiedzialność sprzedającego za tę wadę jest wyłączona i rękojmia nie wchodzi w grę. Warto tu przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Zamościu: „jedyną okolicznością uzasadniającą zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest wiedza kupującego o wadzie w chwili zawarcia umowy. Ciężar przeprowadzenia dowodów na te okoliczności spoczywa na sprzedawcy, zgodnie z art. 557 K.c.”
Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być różnie określone. Strony umowy mogą określić sposób rozwiązania sporu w sposób dowolny, w granicach wyznaczonych przez Kodeks cywilny. Jeśli stronami są osoby fizyczne, wykluczona jest odpowiedzialność z zakresu czynności konsumenckiej.

Przeczytaj też: https://www.prawo-cywilne.info/ochrona_konsumenta-5-k.html

Rezygnacja z umowy i zwrot samochodu

Wiele osób po wykryciu już po zakupie wad samochodu chce zwrócić pojazd sprzedawcy i otrzymać zwrot pieniędzy. Nieczęsto kupujący decydują się na naprawę pojazdu, zwłaszcza jeśli usterki wydają się naprawdę spore i trudne do naprawienia (co łączy się z wysoki kosztami). Trudno bowiem oszacować, o jaką obniżkę ceny pojazdu warto się starać.
Aby wycofać się z umowy (względnie walczyć o obniżenie ceny samochodu), należy złożyć odpowiednie wezwanie wraz z oświadczeniem. Jeśli nie doczekamy się reakcji sprzedawcy, niestety pozostaje droga sądowa. Warto więc jasno i zgodnie z prawem wyrazić swoje żądania, gdyż, jak wiadomo, sprawa w sądzie to nie tylko koszty, ale przede wszystkim czas. Dobrze więc próbować rozwiązać spór prywatnie, odstępując w sposób prawidłowy od zawartej umowy, zwracając pojazd po zakupie od osoby prywatnej i uzyskując zwrot ceny.

Więcej informacji na: Prawo-cywilne.info

fb button

grab my essay banner

logo jooble