magazine top

Przeładunek paliw ciekłych może odbywać się zarówno w przypadku cystern drogowych, jak też kolejowych, kontenerowych czy statków. Paliwa płynne stanowią towary niebezpieczne, dlatego ich przeładunek podlega odpowiednim regulacjom prawnym. W każdym z przypadków stosuje się odpowiednie instalacje, które muszą gwarantować bezpieczeństwo całego procesu. Czym więc powinny charakteryzować się bezpieczne procesy przeładunku paliw ciekłych?

Na czym polega proces przeładunku paliw ciekłych?

Przeładunek paliw ciekłych to usługa polegająca na załadowywaniu lub rozładowywaniu cystern drogowych, kolejowych, kontenerowych lub statków z wykorzystaniem odpowiednich instalacji. Załadunek paliwa na odpowiednie środki transportu powinien odbywać się metodą ciśnieniową.

Przed każdym przeładunkiem konieczne jest przeprowadzenie gruntownej inspekcji stanu technicznego danego środka transportu. Napełnianie zbiorników powinno odbyć się przy zachowaniu wolnej przestrzeni.

Rodzaje procesów przeładunku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane

Systemy przeładunkowe różnią się od siebie w zależności od sposobu transportu paliw ciekłych.

W przypadku przeładunku statków wykorzystuje się system rurociągów i urządzeń pompujących na terminalach morskich ładunków płynnych.

Transport kolejowy przy użyciu wagonów cysternowych wymaga użycia urządzeń mobilnych. Podczas napełniania i opróżniania cystern kolejowych zbiornik musi być również uziemiony, co zapewnia ochronę przed wybuchem.

W trakcie przeładunku w transporcie samochodowym należy zachować szereg zasad bezpieczeństwa – spełnić wymagania konstrukcyjne, wytrzymałościowe, materiałowe i ciśnieniowe. Wszystkie paliwa płynne powinny być sklasyfikowane oraz dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR, czyli międzynarodową konwencją dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Załadunek cystern może odbywać się od dołu, jak i od góry. Kierowca musi posiadać wymagane dokumenty oraz zezwolenia i świadectwa. Cysterny muszą być prawidłowo oznakowane, posiadać niezbędne badania i dopuszczenia do eksploatacji. Przy napełnieniu należy przestrzegać dopuszczalnego stopnia napełnienia, jak też sprawdzić szczelność zamknięć i pamiętać o zapewnieniu naklejek ostrzegawczych i pomarańczowych tablic. Cysterny nie mogą posiadać pozostałości paliw na zewnętrznej powierzchni.

Urządzenia stosowane do przeładunku paliw

W procesach transferu mediów przy użyciu cystern wykorzystywane są między innymi urządzenia napełniająco-opróżniające (NO), których zadaniem jest bezpieczny przesył różnego rodzaju substancji z jednego zbiornika bądź pojazdu do drugiego. Z kolei w przypadku przeładunku paliw ciekłych w portach stosuje się nowoczesne technologie przeładunku w systemie zamkniętym, co gwarantuje pełne zabezpieczenie przed skutkami pożaru i rozlewów.

Urządzenia do przeładunku paliw powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu. Niezależnie od miejsca przeładunku, urządzenia do przesyłu mediów ciekłych muszą zapewniać bezpieczeństwo na każdym etapie procesu. Bez względu na to, czy są to węże do paliwa czy ramiona przeładunkowe.

fb button

grab my essay banner

logo jooble