Jakie uprawnienia są potrzebne do eksploatacji urządzeń gazowych

Share

uprawnienia-gazowe

Umiejętność wykorzystania paliw gazowych uznać można za jedną z ważniejszych zdobyczy naszej cywilizacji. Użycie jednak takich paliw oprócz niewątpliwych korzyści niesie ze sobą także pewne ryzyko, dlatego obchodzić się z nimi należy ostrożnie i w odpowiedni sposób, będąc w pełni świadomym potencjalnych zagrożeń. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci, instalacji oraz urządzeń gazowych powinny więc posiadać stosowne uprawnienia.

Decyduje o tym szereg przepisów, wśród których wymienić trzeba chociażby ustawę Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1504), rozporządzenie Ministra Gospodarski w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych z 17 września 1999 r. (Dz. U. nr 80, poz. 912) czy rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. dotyczące szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.).

Szkolenie, egzamin, świadectwo kwalifikacyjne
Ów ostatni dokument dokładnie określa stanowiska i urządzenia, przy których praca wymaga uprzedniego uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez adekwatną komisję, powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Podstawą do wydania takiego świadectwa – obowiązującego przez pięć lat – jest pomyślne zdanie egzaminu, do którego przygotowuje stosowne szkolenie. Jego zakres również szczegółowo opisano we wspomnianym rozporządzeniu.

Jak informuje nas przedstawiciel firmy szkoleniowej Galileum, która takie szkolenia organizuje, trwa ono sześć godzin lekcyjnych i obejmuje wiadomości z dziedziny m.in. prawa energetycznego oraz oczywiście budowy, eksploatacji, racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Uprawnienia energetyczne grupy 3
Jest to tzw. grupa 3 uprawnień energetycznych, obok tych dotyczących urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych (grupa 1) oraz elektrociepłowniczych (grupa 2). Litery E i D, które często spotkać można w opisach zarówno samych kwalifikacji, jak i szkoleń czy egzaminów, dotyczą z kolei odpowiednio eksploatacji i dozoru rzeczonych urządzeń i sieci. Przez eksploatację rozumieć należy obsługę, konserwację, przeprowadzanie remontów, montaż oraz prace kontrolno-pomiarowe, podczas gdy dozór oznacza m.in. kierowanie czynnościami osób zajmujących się eksploatacją.

Bezpieczeństwo, nie biurokracja
Tzw. uprawnieniami gazowymi dozorowymi powinien koniecznie legitymować się chociażby wykonawca instalacji gazowych, który podpisuje protokół z próby głównej szczelności tego rodzaju instalacji. Jest to warunek wynikający nie tylko z wyżej wymienionych regulacji, ale też z przepisów Prawa budowlanego (art. 62 pkt 5, Dz. U. nr 243/2010 poz. 1623). I nie jest to bynajmniej kwestia czysto biurokratyczna. W grę wchodzi wszak przede wszystkim bezpieczeństwo, zdrowie, a czasem nawet życie użytkowników takich instalacji.

mmc-300x250

300x250aasa

creditreform2

BusinessPL Magazyn

Magazine
kliknij tutaj aby przeczytać nasze najnowsze wydanie