PGE - Energia - czysto i tanio

Share

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. istnieje od 2007 r. Zaledwie trzy lata działalności wystarczyły, by wyrosła na największego producenta i dostawcę energii elektrycznej w Polsce. Własne zasoby węgla brunatnego, elektrownie oraz sieci dystrybucyjne PGE pozwalają zapewnić stałe dostawy energii elektrycznej dla około 5 milionów domów, firm i instytucji. W styczniu 2009 r. rząd powierzył grupie misję kluczową dla przyszłości energetyki w Polsce – do 2020 r. PGE zbuduje tu pierwszą z dwóch nowoczesnych elektrowni jądrowych.

Potencjał PGE
Atuty PGE? To przede wszystkim pionowa integracja oraz obecność w całym łańcuchu wartości w energetyce. Spółka zatrudnia ponad 46 tys. pracowników i posiada 12,4 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Nic więc dziwnego, że tylko w 2009 r. wyprodukowała energię na sumę 53,8 TWh i odnotowała przeszło 50-procentowy wzrost zysków netto. Mimo kapitalnych wyników zarząd firmy nie zamierza spocząć na laurach. Stąd pomysł na kompleksową strategię rozwoju. Do 2012 roku PGE zamierza przeznaczyć na inwestycje 38,9 mld zł, z których ponad 20 % wyda na odnawialne źródła energii.

Przejrzysta struktura
Oprócz programu inwestycyjnego, wśród głównych celów grupy na najbliższe lata znalazła się również konsolidacja. Jeszcze w 2007 r., a więc w samych początkach działalności, na PGE składało się kilkadziesiąt niezależnych spółek – istniejąca wówczas struktura holdingu utrudniała zarządzanie i wydłużała procesy decyzyjne. Dlatego w 2009 r. zarząd podjął decyzję o restrukturyzacji firmy. Dzięki temu obecna rozproszona struktura organizacyjna firmy została spłaszczona, a spółki o identycznym profilu działalności połączono w jeden podmiot. W tym celu utworzono 5 spółek zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (tzw. Centrale Spółek Skonsolidowanych) – sam proces konsolidacji zakończono 31 sierpnia 2010 roku. Za działalność wydobywczo-wytwórczą odpowiadają: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (w obszarze energetyka konwencjonalna), PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PGE Energia Jądrowa S.A. Za działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej odpowiada PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, a za sprzedaż detaliczną PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Samodzielne dotychczas spółki funkcjonujące w ramach poszczególnych obszarów uzyskały status Oddziałów i Zakładów podległych Centralom Spółek Skonsolidowanych. Działania w ramach Energetyki Jądrowej realizowane są poprzez spółki celowe. Za zarządzanie całą Grupą Kapitałową oraz integrację poszczególnych obszarów odpowiada Centrum Korporacyjne - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.

Energetyka Konwencjonalna
Ponad 95 % energii w Polsce powstaje w wyniku przetwarzania paliw kopalnych (głównie węgla). W ramach obszaru Energetyka Konwencjonalna w PGE działają Spółki Wydobywcze i Wytwórcze, na które składają się 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie i 10 elektrociepłowni. To właśnie dzięki nim PGE jest w 68 % niezależna od zewnętrznych dostawców paliwa. W 2008 roku kopalnie te wydobyły łącznie 45 mln ton węgla brunatnego, co stanowiło blisko 76 % wydobycia tego surowca w Polsce. W tym samym roku produkcja energii elektrycznej w PGE wyniosła około 56 TWh, z czego 55,9 TWh wytworzono w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach (resztę wytworzono ze źródeł odnawialnych). Przy całkowitej mocy wytwórczej wynoszącej 12,4 GW i z 42 % udziałem w rynku PGE jest największym producentem energii w Polsce. Oprócz energii elektrycznej elektrociepłownie i elektrownie należące do PGE produkują rocznie blisko 22 mln GJ ciepła, co daje grupie pozycję lidera polskiej branży ciepłowniczej.

Energetyka Odnawialna
W PGE wiedzą, że wiatr, woda, biomasa, a także odpady komunalne, to przyszłość branży energetycznej. Od zastosowania czystych i odnawialnych źródeł energii zależy przecież to, czy jej produkcja będzie przyjazna dla środowiska. W ramach Grupy Kapitałowej inwestycje w rozwój energetyki odnawialnej prowadzi spółka PGE Energia Odnawialna S.A., która zarządza 29 elektrowniami wodnymi (z 36 należących do grupy) i jedną farmą wiatrową. Misja spółki? Wytwarzać i dostarczać energię elektryczną za pomocą czystych technologii. Jak to uczynić? Korzystając z odnawialnych źródeł energii pierwotnej oraz biogazu.

Energetyka Jądrowa
Działania w ramach obszaru Energetyki Jądrowej realizowane są poprzez spółki celowe: PGE Energia Jądrowa oraz PGE EJ1. Rosnące wciąż zapotrzebowanie na energię elektryczną to jeden z najtrudniejszych wyzwań cywilizacyjnych ostatnich lat. Wyzwanie, któremu stawić czoła może tylko nowoczesna energetyka jądrowa. Ta jako jedyna pozwala zachować przystępne ceny oraz spełnić unijne wymagania w dziedzinie ochrony klimatu. Produkcja energii z „atomu” jest wolna od emisji CO2, pyłów oraz tlenków siarki. Dlatego też wprowadzenie energetyki jądrowej znalazło się na liście priorytetów w rządowym projekcie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. W styczniu 2009 roku rząd powierzył PGE misję budowy dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW każda. Misja ta to nie lada przedsięwzięcie, zwłaszcza że pierwsza z elektrowni ma powstać już do 2020 r. Jak zdążyć do 2020 r. z realizacją projektu? Aby uruchomić elektrownię na czas, trzeba – jak nakazuje rządowy „Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej” – najpierw wybrać właściwą lokalizację i technologie oraz uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia. Obecnie zakłada się, iż budowa elektrowni ruszy pełną parą w 2016 roku.

Obrót Hurtowy
W 2009 roku na potrzeby rynku hurtowego PGE sprzedała energię elektryczną o wartości 23,2 TWh. Za tę gałąź działalności grupy odpowiada PGE Elektra S.A., która prowadzi następujące rodzaje działalności:

- obrót energią elektryczną we własnym imieniu oraz w imieniu i na rzecz innych podmiotów, na rynkach krajowym i zagranicznych;
- obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wyprodukowanej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji z energią cieplną;
- dostawy węgla i paliw dla potrzeb energetyki;
- obrót uprawnieniami do emisji CO2;
- świadczenie usług bilansowania handlowego dla podmiotów Grupy Kapitałowej PGE.

Wspomniany już program konsolidacji przewiduje, że do Centrum Korporacyjnego włączona zostanie PGE Electra SA jako strategiczna jednostka biznesowa odpowiedzialna za obrót hurtowy. Do jej najważniejszych zadań należeć będą: optymalne ulokowanie wyprodukowanej energii oraz zabezpieczenie możliwości sprzedaży dla odbiorców detalicznych.

Dystrybucja
PGE Dystrybucja S.A. odpowiada z kolei za zarządzanie i integrację w ramach obszaru dystrybucji energii elektrycznej. Podlega pod nią osiem oddziałów terytorialnych (dawnych spółek), do których głównych zadań należy:

- Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług oraz ciągłości dostaw energii elektrycznej
- Eksploatacja, remonty i utrzymanie sieci dystrybucyjnej
- Rozwój sieci i przyłączanie odbiorców
- Zarządzanie wysokością przychodu regulowanego
- Minimalizacja kosztów operacyjnych nie pokrytych w taryfie

Najbliższe cele Dystrybucji? Ograniczyć straty sieciowe. Dlatego też do 2012 roku PGE planuje zainwestować około 5,5 mld zł w modernizację i rozwój aktywów dystrybucyjnych.

Sprzedaż Detaliczna
PGE Obrót S.A. to jednostka decyzyjna odpowiadająca za zarządzanie i integrację w ramach obszaru Sprzedaży Detalicznej – obszar ten maksymalizuje przychody ze sprzedaży energii elektrycznej poprzez utrzymywanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych odbiorców detalicznych. Do pozostałych zadań oddziałów Sprzedaży Detalicznej należą:

- Prognozowanie zapotrzebowania energii dla klientów,
- Zakup energii elektrycznej od Obrotu Hurtowego oraz od lokalnych OZE
-Planowanie i prowadzenie działań marketingowych uprzednio zaakceptowanych przez Centrum Korporacyjne.

Myśl globalnie
Grupa PGE potwierdza, że w pełni zasługuje na miano największego producenta „zielonej energii” w Polsce. Do 2012 roku spółka zamierza zainwestować 38,9 mld zł w budowę i modernizację konwencjonalnych mocy wytwórczych, modernizację aktywów dystrybucyjnych oraz w nowe technologie. Ponad 20% tych środków stanowić będą nakłady na odnawialne źródła energii. PGE prowadzi także projekty inwestycyjne, które sprawią, że produkcji energii elektrycznej towarzyszyć będzie wytwarzanie ciepła (tzw. kogeneracja). Najistotniejszym projektem badawczo-rozwojowym prowadzonym przez PGE jest w tej chwili budowa demonstracyjnej instalacji wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla w Elektrowni Bełchatów – instalacja CCS (CCS – ang. Carbon Capture and Storage). Instalacja ta ma być zintegrowana z nowobudowanym blokiem o mocy 858 MW, w którym wychwytywać będzie dwutlenek węgla powstający podczas spalania węgla brunatnego. PGE opracowuje również nowe strategie akwizycyjne – działania te podjęto w obliczu dyrektyw Komisji Europejskiej, które zmierzają do stworzenia wewnętrznego unijnego rynku energii. Rynek taki oznacza swobodny handel (dzięki zasadzie Third Party Access Polacy będą mogli kupować energię od firm zagranicznych), ale też wzmożoną konkurencję, której sprostają tylko najsilniejsi. Dlatego też wzorem francuskich (EDF) i czeskich (CEZ) gigantów Grupa PGE koncentruje w tej chwili kapitał, który pozwoli sprostać wymogom nowego ogólnoeuropejskiego rynku.

W trosce o środowisko
Z pozostałych prowadzonych obecnie w PGE projektów badawczo-rozwojowych należy wymienić następujące: suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych oraz prace mające na celu pozyskanie i przetestowanie możliwości paliwa w postaci gazu syntezowego i wodoru z trudno dostępnych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Działania poszczególnych spółek należących do PGE dotyczą także rekultywacji terenów pogórniczych, zarządzania emisjami gazów i pyłów, ochrony wód i gleb oraz gospodarki odpadami. Ponadto PGE chroni ptaki. W tym celu montuje platformy dla gniazd bociana białego i korzysta z płytek fluorescencyjnych, które odstraszają ptaki od napowietrznych linii energetycznych. Działania te spotkały się z należnym uznaniem. Proekologiczne inicjatywy podejmowane przez spółki należące do PGE sprawiły, że uhonorowano je następującymi wyróżnieniami: Firma Przyjazna Środowisku, Przedsiębiorstwo Fair Play, Przyjazny Środowisku, Mecenas Środowiska i Lider Polskiej Ekologii.

Działaj lokalnie
PGE kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju, dlatego też w działalności społecznej stawia na:

- poszanowanie opinii społeczności lokalnych;
- udział w projektach i inicjatywach społecznych, zwłaszcza tych, które dotyczą sportu i kultury;
- wsparcie i realizację inicjatyw związanych z bezpiecznym użytkowaniem energii elektrycznej i edukacją ekologiczną,
- działalność charytatywną.

Realizując wielkie projekty inwestycyjne, PGE liczy się z opinią społeczności lokalnych. Stąd konsultacje społeczne m.in. w sprawie budowy nowych bloków w PGE Elektrowni Opole oraz wspomnianej już instalacji do wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS) w PGE Elektrowni Bełchatów. PGE buduje także świadomość ekologiczną wśród klientów. Uczy, jak bezpiecznie i wydajnie używać energii elektrycznej, chroni środowisko naturalne oraz promuje odnawialne źródła energii. Za realizację programów edukacyjnych PGE otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w ramach konkursu „Przyjaźni Środowisku”. 