magazine top

Wielu frankowiczów zastanawia się co zrobić ze swoim kredytem, czy występować przeciwko bankowi, który jest stroną silniejszą, bo ma po pierwsze środki, a po drugie specjalistów. Mimo wszystko warto walczyć o swoje prawa i wystąpić z roszczeniem przeciwko bankowi, co z pomocą doświadczonego adwokata nie będzie tak uciążliwe.

Pierwsze czynności przed złożeniem pozwu – czynności przedsądowe

Na początku należy przeanalizować umowę kredytową, czy zawiera klauzule niedozwolone, które doprowadzą do unieważnienia umowy kredytu. Można to zrobić samemu posiłkując się mapą klauzul niedozwolonych udostępnionych przez Rzecznika Finansowego lub umówić się na spotkanie z adwokat bielsko, który przeanalizuje umowę pod względem abuzywności postanowień oraz pod względem unieważnienia całej umowy.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie dokumentów z banku. Do analizy i wyliczeń potrzebne są zaświadczenia zawierające informację m.in. o całkowitej kwocie kredytu, wysokości kursu franka szwajcarskiego, pobranych opłat, prowizji i odsetek przez bank. Trzeba złożyć reklamację do banku, w którym kredytobiorca podniesie, że według niego umowa jest nieważna. Ostatnim krokiem przed złożeniem pozwu jest wystosowanie do banku wezwania do zapłaty.

Złożenie pozwu – czynności sądowe

Po otrzymaniu odpowiedzi na wezwanie, w którym bank nie podzieli naszego roszczenia należy złożyć pozew o zapłatę do sądu. Pozew w sprawie o roszczenie z umowy kredytu we frankach jest najważniejszym pismem. Powinien zawierać precyzyjne określenie wysokości dochodzonego roszczenia, żądania powoda oraz trafną argumentację, dlatego warto zlecić to doświadczonemu adwokatowi. Pozew jest przesyłany przez sąd do banku razem ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew powód najczęściej składa jeszcze jedno pismo procesowe zawierające polemikę z przedstawionym stanowiskiem banku.

Postępowanie dowodowe różni się w zależności od sądu. W wielu sądach obecnie dąży się do usprawnienia całego postępowania i przesłuchuje się na jednej rozprawie powodów i świadków. Często jest to przeprowadzane w trybie zdalnym. Czas trwania procesu zależy od tego, z jakimi żądaniami wystąpiła strona, czy będzie konieczne przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego czy nie. Obecnie kreuje się ujednolicona linia orzecznicza, dzięki czemu sądy są w stanie szybciej wydawać wyroki.

Po zakończeniu postępowania dowodowego sąd zamyka rozprawę i wydaje wyrok. Może to nastąpić na ostatniej rozprawie, jednakże bardzo często publikacja wyroku jest odraczana. Po ogłoszeniu wyroku każda ze stron może wystąpić o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Strona przegrywająca, którą w wielu przypadkach jest bank, w terminie dwóch tygodni od otrzymania uzasadnienia może złożyć apelację.

Postępowanie w drugiej instancji jest szybsze, gdyż sąd doręcza odpis apelacji drugiej stronie. Sąd wyznacza jedną rozprawę, na której strony zabierają głos, a następnie przewód jest zamykany. Sąd odwoławczy wydaje wyrok na tej samej rozprawie albo publikacja zostaje odroczona.

Wykonanie wyroku - ostatnie czynności 

Po otrzymaniu pozytywnego prawomocnego wyroku dla kredytobiorcy, strony muszą się rozliczyć. Jeśli kredytobiorca wystąpił z żądaniem unieważnienia umowy to bank jest zobligowany do zwrotu powodowi wszystkich pobranych środków, a powód będzie musiał zwrócić bankowi cały otrzymany kapitał (bez odsetek, prowizji i opłat). W wielu przypadkach rozliczenie między stronami następuje przez potrącenie wzajemnych świadczeń.

Ostatnim krokiem dla kredytobiorcy, aby uwolnić się w całości od kredytu jest otrzymanie z banku listu mazalnego, na podstawie którego, będzie mógł wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej nieruchomości.

fb button

grab my essay banner

logo jooble

Popularne